ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν… 3-ΧΙΙ-1936

80-chronia-prin-amp-8230-3-chii-1936-2164057

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΤΗΣ ΜΑΔΡΙΤΗΣ: Οι παρακολουθούντες τας φάσεις της μάχης της Μαδρίτης ξένοι ανταποκριταί βεβαιούν ότι ο εμφύλιος πόλεμος των Ισπανών προσέλαβε τας τελευταίας εβδομάδας εντελώς νέαν μορφήν, τούτο δε οφείλεται εις τας ενισχύσεις τας οποίας έλαβον εκ του εξωτερικού οι ερυθροί. Αι δυνάμεις του στρατηγού Φράνκο έχουν εδραιώσει τας θέσεις των κατά μήκος του ποταμού Μανθανάρες, αλλά δεν ηδυνήθησαν να προελάσουν διότι ευρέθησαν ενώπιον ισχυροτάτης αντιστάσεως. Οι ερυθροί παρέταξαν προς Δυσμάς της Μαδρίτης και παρά την Πανεπιστημιακήν πόλιν όλας τας φάλαγγας τας οποίας έχουν εις την διάθεσίν των. Παρετηρήθη ότι από της ενάρξεως των εχθροπραξιών πρώτην φοράν κατώρθωσαν οι ερυθροί να συγκεντρώσουν τόσον ισχυράς δυνάμεις. Ο στρατηγός Φράνκο χρησιμοποιεί εις την επίθεσιν κατά της πρωτευούσης τα μαχητικώτερα τάγματα του εθνικού στρατού, τα οποία αποτελούνται από Λεγεωνάριους και Μαροκινούς. Οι Φαλαγγίται και οι «Ρεκετές» μόνον εις εκτάκτους περιστάσεις λαμβάνουν μέρος εις τας μάχας. Το επιτελείον του εθνικού στρατού εγνώριζε ότι η κατάληψις της Μαδρίτης θα απήτει μεγάλας προσπαθείας, διά τούτο όταν οι ερυθροί ηναγκάσθησαν να εγκαταλείψουν την γραμμήν Ναβαλκαλέρο – Ελέσκα, ο στρατηγός Φράνκο επροτίμησε να αναμείνη την άφιξιν των ενισχύσεων.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΩΡΑΦΑΣ: Ο διπλωματούχος του Βιολίου και λαβών χρυσούν μετάλλιον Ανδρέου και Ιφιγενείας Συγγρού του Ωδείου Αθηνών, κ. Δημήτριος Χωραφάς, επιτυχών εις τους εφετεινούς διαγωνισμούς του Ωδείου Παρισίων, έγινε δεκτός όπως εξακολουθήση ευρυτέρας εν αυτώ σπουδάς ως υπότροφος του Ωδείου Αθηνών εκ του σχετικού κληροδοτήματος Μιλτιάδου Ψύχα.