ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν… 9-ΧΙI-1936

ΜΕΤΑΞΑΣ: ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΚΗ «ΒΟΥΛΗ», ΑΡΓΟΤΕΡΑ… Ο κ. Πρωθυπουργός ωμίλησε προχθές περί του Συντεχνιακού Κράτους περί της επιδιώξεως της Κυβερνήσεως εις το προσεχές μέλλον. «Ενα τοιούτο Κράτος (ετόνισεν ο κ. Πρωθυπουργός, υπονοών το νέον Κράτος το οποίον προήλθεν εκ της Μεταβολής της 4ης Αυγούστου) δεν δύναται να εργάζεται απλώς με την θέλησιν και την αυθαιρεσίαν των υπουργών. Είναι ανάγκη να ευρίσκεται το Κράτος τούτο διά των υπουργών του εις διαρκή επικοινωνίαν μετά των διαφόρων τάξεων και πρέπει να είναι εν πλήρει συμφωνία με εκείνους των οποίων την οικονομίαν διευθύνει, να είναι δε με αυτούς εν πλήρει επαφή. [Με τας] μεγάλας κοινωνικάς οργανώσεις της παραγωγής. Αλλά είναι ανάγκη το Κράτος να σκεφθή όπως εις το μέλλον, όταν δημιουργηθούν αι αναγκαίαι κοινωνικαί προϋποθέσεις, η συνεργασία λάβη κανονικώτερον και μονιμώτερον χαρακτήρα, και τούτο δεν δύναται να γίνη παρά όταν η εθνική αντιπροσωπεία είναι αντιπροσωπεία μόνον των εργαζομένων και παραγουσών τάξεων. Αντιπροσωπεία η οποία να περιέχη εις τους κόλπους της όχι μόνον πρόσωπα τα οποία αντιπροσωπεύουν απλώς τας τάξεις αυτάς, αλλά και τα οποία να ανήκουν εις τας τάξεις αυτάς και να είναι εν πλήρει γνώσει των αναγκών των εκ του μακρού των βίου και της μακράς ασχολίας των μέσα εις αυτάς.» [Σημ. «Φ»: Αυτά ήσαν desiderata του Μεταξά, ασύμβατα με μια συνήθη, κοινωνικώς αντιδραστική, δικτατορία, όπως το καθεστώς που επεβλήθη με την επίνευση του Βασιλέως. Η διατύπωσή τους όμως δεν αποκλείεται να αποτελούσε είτε καθησύχαση όσων ανησυχούσαν για ενδεχόμενη φασιστική «λύση» (η ομιλία έγινε στους εμπόρους του Πειραιώς) είτε υπαινιγμό ενδεχομένης πολιτικής δυναμικής του κατέναντι του Γεωργίου είτε και τα δύο. Ακόμα, μέσα σε αυτό το πλαίσιο –νομίζω– θα πρέπει να ενταχθεί και η έναρξη, εκείνες τις ημέρες, διαμόρφωσης των προϋποθέσεων για τη συγκρότηση της ΕΟΝ, ενώ εκινούντο και δύο σκιώδεις οργανώσεις, η Οργάνωσις Εθνικής Αναγεννήσεως και η (νεώτερη) Εθνική Εταιρεία.]

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ (;) ΥΠΕΡ ΜΕΤΑΞΑ ΚΑΙ ΕΟΝ: Αι εκλεγείσαι επιτροπαί των φοιτητών [καλούν τους συναδέλφους των εις την συγκέντρωσιν κατά την οποίαν] θα ομιλήση προς την σπουδάζουσαν νεολαίαν ο αρχηγός της κυβερνήσεως κ. Ιωάννης Μεταξάς και θα αναπτύξη τους σκοπούς της «Οργανώσεως της Εθνικής Νεολαίας» […].» Η επιτροπή: […]. Ιατρικής […] Γρηγόριος Λαμπράκης […].