ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 11.XII.1936

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΕΔΟΥΑΡΔΟΥ VIII: Λονδίνον, 10.- Την 2.30 μεταμεσημβρινήν συνήλθεν εις συνεδρίασιν η Βουλή των Κοινοτήτων, προκειμένου να ακούση τας ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού κ. Στάνλεϋ Μπάλντουιν επί της συνταγματικής κρίσεως. […] Αμα τη ενάρξει της συνεδριάσεως ο κ. Μπάλντουιν ενεχείρισεν εις τον προεδρεύοντα της συνεδριάσεως διάγγελμα του Βασιλέως [Εδουάρδου VIII] εις την Βουλήν, διά του οποίου ούτος καθιστά γνωστήν την απόφασίν του περί παραιτήσεως εκ του Θρόνου. Εις το διάγγελμά του, μεταξύ άλλων, αναφέρει: «Υπέγραψα σήμερον την πρωίαν έγγραφον πράξιν παραιτήσεως συντεταγμένην ως ακολούθως: “Ημείς, Εδουάρδος Η΄ Βασιλεύς της Μεγάλης Bρεταννίας, της Ιρλανδίας και των Υπερποντίων Bρεταννικών Κτήσεων, Αυτοκράτωρ των Ινδιών, δηλούμεν, διά της παρούσης αποφάσεώς Μας, ότι παραιτούμεθα δι’ Ημάς και τους απογόνους Μας του Θρόνου, επιθυμούμεν δε όπως η πράξις αύτη της παραιτήσεώς Μας καταστή αμέσως εκτελεστή. […].” Και καταλήγει εις το διάγγελμά του: «Επιθυμώ ζωηρότατα […] να ληφθούν αμέσως όλα τα μέτρα όπως ο νόμιμος Διάδοχός μου, Δουξ της Υόρκης, δυνηθή ν’ ανέλθη επί του Θρόνου.»
Εις την Βουλήν των Λόρδων το διάγγελμα ανέγνωσε ο λόρδος Χάλιφαξ.

Το συμβούλιον της αναρρήσεως εις τον θρόνον του νέου Βασιλέως, συνερχόμενον το Σάββατον [12 Δεκεμβρίου 1936] θ’ ανακηρύξη Βασιλέα τον Δούκα της Υόρκης, όστις, πιθανώς, θα βασιλεύση υπό το όνομα Γεώργιος ΣΤ΄.

WALLIS SIMPSON: Λονδίνον, 10.- Κατά πληροφορίας εκ Καννών, ο λόρδος Μπρόνλοω εδήλωσεν ότι η Κα Σίμσον προτίθεται να παραμείνη εις την έπαυλιν Λουβιέ μέχρι των Χριστουγέννων, ως αρχικώς εδήλωσε, δεν πιστεύει δε ότι θα συναντηθή μετά του Βασιλέως Εδουάρδου εις Κάννας.