ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν… 13-ΧΙΙ-1936

80-chronia-prin-amp-8230-13-chii-1936-2165454

ΙΡΛΑΝΔΙΑ: Λονδίνον, 12.– Η αναληφθείσα υπό του Πρωθυπουργού του ελευθέρου κράτους της Ιρλανδίας κ. Εμον Ντε Βαλέρα (φωτογραφία) προσπάθεια περιορισμού των δεσμών του Κράτους του με την Μεγάλην Βρεττανίαν, εξ αφορμής της Βασιλικής μεταβολής [παραίτηση του Εδουάρδου Η΄ και ανάρρηση στον θρόνο του Γεωργίου ΣΤ΄], παρακολουθείται παρά των ενταύθα επισήμων κύκλων με προφανή δυσφορίαν. Διά του υποβληθέντος υπό του κ. Ντε Βαλέρα εις το Νταίηλ (την ιρλανδικήν Βουλήν) νομοσχεδίου καταργείται ο θεσμός του Γενικού Διοικητού του αντιπροσωπεύοντος εν Δουβλίνω την Μεγάλην Βρεττανίαν και διορίζοντος τους υπουργούς. Το ίδιον νομοσχέδιον καταργεί την υποχρεωτικήν κύρωσιν του Βρεττανικού Στέμματος επί των ψηφιζομένων υπό του Νταίηλ νομοσχεδίων και περιορίζει τα δικαιώματα του Στέμματος εις την διπλωματικήν αντιπροσώπευσιν της Ιρλανδίας εις το εξωτερικόν. Το όνομα του Αγγλου Βασιλέως δεν θ’ αναφέρεται εφ’ εξής εις τα ιρλανδικά δημόσια έγγραφα της εσωτερικής υπηρεσίας. […] Το νομοσχέδιον εγένετο δεκτόν διά ψήφων 79 κατά 54.

ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ: Λονδίνον, 12.– Περί ώραν 15ην ακριβώς ο πρώτος κήρυξ ανέγνωσεν από του εξώστου των ανακτόρων του Αγίου Ιακώβου την πράξιν της ανακηρύξεως του νέου Βασιλέως Γεωργίου ΣΤ΄. Το πλήθος εξερράγη εις ζητοκραυγάς. […] Αι Βουλαί συνήλθον εκτάκτως και έδωσαν όρκον πίστεως εις τον νέον Βασιλέα. Η τελετή της ορκωμοσίας συνεχίζεται και θα λήξη μεθαύριον, δεδομένου ότι είς έκαστος των βουλευτών και των λόρδων ορκίζεται χωριστά. […] Ο νέος Βασιλεύς Γεώργιος ΣΤ΄ εδέχθη εις το ανάκτορον του Αγίου Ιακώβου τους εκπροσώπους των Κτήσεων, οι οποίοι τον διαβεβαίωσαν περί της προς αυτόν αφοσιώσεως και υποταγής των λαών της Αυτοκρατορίας.

ΚΙΝΑ: Λονδίνον, 12.– Κατά πληροφορίας εκ Τόκιο, εξερράγη στρατιωτική επανάστασις εις Σιαγκ-Φου της επαρχίας Γκεν-Ση, όπου είχε μεταβή ο στρατάρχης Τσαγκ-Κάι Σεκ. Ο στρατάρχης συνελήφθη αιχμάλωτος υπό των επαναστατών.

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 40 ΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ: Λονδίνον, 12.– Αγγέλλεται εκ Ρώμης ότι το σημερινόν υπουργικόν συμβούλιον, συνελθόν υπό την προεδρίαν του κ. Μουσσολίνι, ενέκρινε την μερικήν εφαρμογήν της 40ώρου εβδομάδος εις την βιομηχανίαν.