ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν… 17-ΧΙΙ-1936

80-chronia-prin-amp-8230-17-chii-1936-2166221

ΡΙΜΠΕΝΤΡΟΠ: ΘΕΛΟΥΜΕ ΑΠΟΙΚΙΕΣ. Λονδίνον, 16.- Ο Αγγλογερμανικός Σύνδεσμος ωργάνωσε χθες δεξίωσιν προς τιμήν του πρεσβευτού της Γερμανίας Γιοακίμ φον Ρίμπεντροπ. Μετά τας προπόσεις υπέρ του Βασιλέως της Αγγλίας και του Φύρερ, ο λόρδος Λοντόντερυ εξεφώνησε λόγον επί των διεθνών σχέσεων […]. Κατόπιν ωμίλησεν ο κ. Ρίμπεντροπ όστις είπεν μεταξύ άλλων τα εξής: « […] Η Γερμανία απεφάσισε ν’ απαλλαγή των μειωτικών δι’ αυτήν διατάξεων της συνθήκης των Βερσαλλιών τας οποίας ουδείς μεγάλος λαός ηδύνατο να ανεχθή επί μακρόν. […] Μια υποχθόνιος δύναμις κατώρθωσεν να υπεισέλθη εν Ευρώπη. Πρόκειται περί διεθνούς οργανώσεως […] η οποία προσπαθεί να καταστρέψη την τάξιν και τας εθνικάς παραδόσεις εκάστης χώρας […]. Το δόγμα [αυτής της οργανώσεως] της Κομιντέρν έφερεν άλλοτε την Γερμανίαν εις το χείλος της αβύσσου». Ο κ. Ρίμπεντροπ συνεχίζων παρετήρησεν ότι αι σημεριναί ανωμαλίαι πρέπει να αποδοθούν και εις άλλους λόγους οι οποίοι είναι οικονομικής φύσεως. Εις λαός, είπεν, έχει ανάγκην άρτου, ενδυμάτων και κατοικίας. «Αι ανάγκαι αύται εκπληρούνται αν ο λαός αυτός δύναται να αποκτήση τα αγαθά ταύτα διά των ιδίων πόρων. Η Γερμανία, η οποία στερείται πρώτων υλών και ήτις δεν έχει αποθέματα χρυσού ούτε αποικίας ούτε ξένας αξίας, και η οποία ευρίσκεται επί περιωρισμένου εδάφους, δύναται να καλύπτη τας ανάγκας της μόνον διά της εργασίας της […]». Μία λογική λύσις του αποικιακού προβλήματος, είπεν ο κ. Ρίμπεντροπ, «είναι ευκταία και κατά την γνώμην μου συμφωνεί προς τα συμφέροντα ολοκλήρου του κόσμου. […] Ουδείς έχει συμφέρον, κατέληξεν ο κ. Ρίμπεντροπ, «εις μίαν νέαν ανάφλεξιν, η οποία θα κατέστρεφε παν ό,τι είναι προσφιλές εις ημάς από γενεών». (Στη φωτογραφία ο Ρίμπεντροπ σε κυνήγι με τον λόρδο Λοντόντερυ.)