ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν… 21-ΧΙΙ-1936

ΙΑΠΩΝΙΑ: Λονδίνον, 20.- Κατά τηλεγραφήματα εκ Τόκιο αι ιαπωνικαί στρατιωτικαί αρχαί εξέδωσαν ειδικόν τεύχος εν τω οποίω τονίζεται ότι είναι επείγουσα η ανάγκη της αναδιοργανώσεως του στρατού εις απάντησιν της συνεχούς πραγματοποιουμένης ενισχύσεως των στρατιωτικών δυνάμεων της Ρωσσίας και της Κίνας. Αναφέρεται εξ άλλου ότι η Ρωσσία έχει ήδη υπό τα όπλα 1.600.000 άνδρας, εκ των οποίων 300.000 εις την Απω Ανατολήν, και ότι η Κίνα δύναται να διαθέση δύο εκατομμύρια στρατιωτών. [Σημ. «Φ»: Στη φωτογραφία Ιάπωνες στρατιωτικοί κατά το αποτυχόν πραξικόπημα της 26ης Φεβρουαρίου 1936. Η κίνηση εκείνη, αν και κατεστάλη, αποτέλεσε το έναυσμα για μεγαλύτερο έλεγχο της πολιτικής ζωής της Ιαπωνίας από τους στρατιωτικούς και την αύξηση της στρατιωτικής της δύναμης.]

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΟΝ: Κατόπιν των συστάσεων του υπουργού της Παιδείας κ. Γεωργακοπούλου προς τους Γυμνασιάρχας και τους Γυμναστάς των Γυμνασίων Αθηνών, Πειραιώς και Περιχώρων όπως γίνη σχετική προεργασία διά την οργάνωσιν της Εθνικής Νεολαίας, ήρχισεν ήδη από μηνός εις όλα τα Γυμνάσια αρρένων και θηλέων η εκγύμνασις και προπαίδευσις των μαθητών και μαθητριών στρατιωτικώς. Ούτως έκαστον Γυμνάσιον αρρένων ή θηλέων διηρέθη αναλόγως των μαθητών ή μαθητριών αυτού εις λόχους με επί κεφαλής τους Γυμναστάς των, οίτινες αποκαλούνται λοχαγοί γυμνασταί». Οι λόχοι των Γυμνασίων, οίτινες περιλαμβάνουν περί τους 200 μαθητάς ή μαθητρίας έκαστος, υποδιαιρούνται εις 4 διμοιρίας των οποίων προΐστανται διμοιρίται και ομαδάρχαι μαθηταί. […] Αργότερον θα οργανωθούν εις «χιλιαρχίας» και «εκατονταρχίας». Κατά το αρχαίον ελληνικόν σύστημα.

ΜΕΛΙΣΣΑΝΘΗ:  (Τα νέα βιβλία.) Μελισσάνθης: «Ο γυρισμός του Ασώτου». Ποιήματα. Σχ. 8ον. Σελ. 22. Εκδ. Αντωνόπουλος, Αθήνα 1936.

ΣΤΕΛΙΟΣ ΞΕΦΛΟΥΔΑΣ:  (Τα νέα βιβλία.) Στέλιου Ξεφλούδα: «Στο φως του Λευκού Αγγέλου». Νουβέλλα. Σχ. 8ον. Σελ. 88. Εκδ. «Κασταλίας». Αθήνα 1936.

ΠΑΝ. ΜΑΥΡΕΑΣ:  (Από κριτική του Αιμ. [ιλίου] Χ. [ουρμουζίου] για την συλλογή του «Πύραυλος».) « […] Ο κ. Μαυρέας μπορεί να διεκδικήσει μία από τις καλύτερες θέσεις στη νεοελληνική ποίηση.»