ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν… 12-Ι-1937

ΗΤΟ Ο ΜΕΤΑΞΑΣ ΛΑΪΚΙΣΤΗΣ; Ο κ. Πρόεδρος της Κυβερνήσεως, κατά το προχθεσινόν προς τιμήν του γεύμα επί τη ευκαιρία των εγκαινίων της Εργατικής Στέγης, εξεφώνησε τον κάτωθι λόγον: « […] Από πολύ καιρό αισθανόμουνα πως δεν μπορεί να είναι ποτέ ευτυχισμένος και μεγάλος ένας λαός, όταν το βάθρον αυτού του λαού, επάνω στο οποίο στηρίζεται ολόκληρο το εθνικό οικοδόμημα, όταν με άλλα λόγια η εργατική τάξις, η αγροτική τάξις και η τάξις των μισθωτών πάσχουν και υποφέρουν και την ζωήν των την περνούν σα βάρος. […].»

Η ΕΛΛΑΣ ΕΤΟΙΜΗ ΔΙΑ ΚΑΘΕ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟΝ:  (Συνέχεια από τον λόγο Μεταξά.) «Δεν πιστεύω να υπάρχη εις την Ευρώπην κανείς τόσον εγκληματίας ώστε να προκαλέση πόλεμον. […] Αν όμως ήθελον ποτέ διαψευσθή αι ελπίδες μας, η Ελλάς θα είναι ετοίμη διά κάθε ενδεχόμενον. […].»

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΤΤΑΣ: Παρίσιοι, 11.- Αγγέλλεται εξ Αντιοχείας ότι κατά τα επεισόδια, τα οποία έλαβον χώραν χθες εις Ριχανή μεταξύ συριοφίλων και τουρκοφίλων, εφονεύθη εις Αραψ και δεκαεννέα ετραυματίσθησαν, των οποίων εις σοβαρώς.

ΙΣΠΑΝΙΚΟΣ ΕΜΦΥΛΙΟΣ: Λονδίνον, 11.- Ο ανταποκριτής του Ρώυτερ τηλεγραφεί εκ Μαδρίτης ότι εξηκολούθησαν και σήμερον αι μάχαι διά την κατάληψιν της πόλεως, ότι δε, κατά τους ισχυρισμούς των κυβερνητικών, αι επιθέσεις των εθνικιστικών στρατευμάτων κατά της Αραβάκα και της Πανεπιστημιακής Πόλεως απεκρούσθησαν μετά σοβαρών απωλειών.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ ΤΟΥ ΣΤΑΛΙΝ: Η ημέρα των Χριστουγέννων, κατά το παλαιόν ημερολόγιον, εωρτάσθη εις την Μόσχαν, κατά τρόπον ο οποίος έδωσε την εντύπωσιν εις τους ανταποκριτάς των ευρωπαϊκών εφημερίδων να σημειώσουν ότι πρόκειται περί αναγεννήσεως του θρησκευτικού αισθήματος. Κατά την εσπερινήν χριστουγεννιάτικην λειτουργίαν την παρελθούσαν Πέμπτην, αι εκκλησίαι όχι μόνον ήσαν ασφυκτικώς γεμάται, αλλά και πλήθη κόσμου έμενον εις την αυλήν επί της χιόνος, άλλοι προσπαθούντες εις μάτην να εισέλθουν και άλλοι υπομονητικώτατα παρακολουθούντες την λειτουργίαν υπό δριμύτατον ψύχος. Ο εν Μόσχα ανταποκριτής των «Τάιμς» γράφει ότι επεχείρησε να εισέλθη την εσπέραν εκείνην εις οκτώ εκκλησίας, χωρίς να το κατορθώση. […] Δεν ημπορεί κανείς επακριβώς να καθορίση πόσαι εκκλησίαι εις την Μόσχαν λειτουργούν ακόμη. […] Το παρελθόν Πάσχα ελέγετο ότι υπήρχον 26 εκκλησίαι. […] Προ της επαναστάσεως υπήρχον 513 ενοριακαί εκκλησίαι και περίπου 880 ναοί και παρεκκλήσια.