ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν… 13/14-ΙΙ-1937

ΧΑΛΙΦΑΞ ΚΑΙ ΡΙΜΠΕΝΤΡΟΠ: Λονδίνον, 12.- Η επίσκεψις ήτις εγένετο χθες την εσπέραν υπό του πρεσβευτού της Γερμανίας κ. Ρίμπεντροπ παρά τω προσωρινώ υπουργώ των Εξωτερικών λόρδω Χάλιφαξ διήρκεσε περί τας δύο ώρας. Αι εφημερίδες παρατηρούν ότι τα πολιτικά ζητήματα συνεζητήθησαν γενικώς. Τα κύρια θέματα ήσαν το γαλλοσοβιετικόν σύμφωνον, το ισπανικόν ζήτημα, το αποικιακόν πρόβλημα και ο τελευταίος λόγος του καγκελλαρίου Χίτλερ εις το Ράιχσταγ. Αι εφημερίδες τονίζουν ότι η συνομιλία είχε καθαρώς πληροφοριακόν χαρακτήρα. (Στη φωτογραφία, ο λόρδος Χάλιφαξ και ο Φον Ρίμπεντροπ.)

ΝΤΑΦ ΚΟΥΠΕΡ: ΚΑΤΑΤΑΧΘΗΤΕ ΣΤΟΝ ΣΤΡΑΤΟ: Παρίσιοι, 13.- Αγγέλλεται εκ Λονδίνου ότι ο υπουργός των Στρατιωτικών κ. Νταφ Κούπερ, ομιλών εις Εδιμβούργον, έκαμεν έκκλησιν υπέρ της κατατάξεως των νέων εις τον στρατόν, τονίσας ότι η μεγαλυτέρα υπηρεσία προς εξυπηρέτησιν της ειρήνης είναι να εμφανισθή η Αγγλία ισχυρώς εξωπλισμένη. Είναι καθήκον, είπε, των νέων να προετοιμασθούν όπως προασπίσουν την χώραν των. […]

ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ: Κατά τηλεγράφημα εκ Βιέννης, εις την εκτέλεσιν του μελοδράματος του Βέρδι «Δον Κάρλο» έκαμε την πρώτην εμφάνισίν της η Ελληνίς καλλιτέχνις Δις Ελένη Νικολαΐδη Μέλλον. Την εμφάνισίν της υπεδέχθη ο Τύπος με λίαν ευμενείς κριτικάς. […].

ΣΥΜΦΩΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ – ΣΤΡΑΒΙΝΣΚΥ: Αντί της συνήθους Συναυλίας της Συμφωνικής Ορχήστρας του Ωδείου Αθηνών της αύριον Κυριακής [14-ΙΙ-1937], θα δοθή την Δευτέραν ώραν 6.30 μ.μ. Εις το νέον θέατρον Μαρίκας Κοτοπούλη έκτακτος συναυλία της Συμφωνικής Ορχήστρας τη συμπράξει της Χορωδίας Αθηνών και υπό την διεύθυνσιν του κ. Φ. Οικονομίδη. […] εις το β΄ μέρος εις πρώτην εκτέλεσιν την Συμφωνίαν των «Ψαλμών» του Στραβίνσκυ. […].

ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Αύριον Κυριακήν, 6½ μ.μ., δίδει εις την αίθουσαν «Παρνασσού» συναυλίαν ο κ. και η Κα Γιάννη Αγγελοπούλου.

VITTORIO EMANUELE DI SAVOIA: Βερολίνον, 12.- Αγγέλλεται εκ Ρώμης ότι η πριγκίπισσα του Πεδεμοντίου έτεκε σήμερον περί ώραν 14.30 υιόν. Η είδησις επροξένησε ζωηρόν ενθουσιασμόν εις ολόκληρον την Ιταλίαν. […].