80 χρόνια πριν… 23-II-1937

1' 26" χρόνος ανάγνωσης

ΜΕΤΑΞΑΣ: ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ! Ο Πρωθυπουργός κ. Ιωάννης Μεταξάς εξεφώνησε χθες εις την ολομέλειαν του Ανωτάτου Οικονομικού Συμβουλίου τον κάτωθι λόγον: « […] Η παραγωγική δραστηριότης του ατόμου, προς την οποίαν ωθείται τούτο από το κίνητρον του συμφέροντος εις το οποίον συμφέρον πρέπει να μένη η κυρία πηγή κάθε οικονομικής ενεργείας, έχει μολαταύτα ανάγκην πειθαρχίας. […] Διά ταύτα, το σημερινόν κράτος είναι υποχρεωμένον όχι […] με το να καταπνίγη την αξίαν που δεν ημπορεί να αντικατασταθή, της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, αλλά διότι η αμείλικτος των πραγμάτων ανάγκη […] τω επιβάλλει να οργανώση την ενεργόν παρέμβασίν του. […] Μόνον έτσι είναι δυνατόν να ασφαλισθή με αποτέλεσμα το συμφέρον της ολότητος, να απομακρυνθούν δε οικονομικαί αδικίαι και ανισότητες, αι οποίαι δεν είναι ανεκταί εις την σύγχρονον συνείδησιν. […]».

ΜΕΤΑΞΑΣ: ΟΛΕΣ ΟΙ ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΕΣ! Προχθές ο Πρόεδρος της Κυβερνήσεως επεσκέφθη την έκθεσιν των Ελευθέρων Καλλιτεχνών, εις το Ατελιέ. [Μιλώντας στους καλλιτέχνες είπε:] «Ενα μόνον έχω να σας ζητήσω: Αντί να είσθε χωρισμένοι εις τρία ή τέσσερα καλλιτεχνικά σωματεία να γίνετε ένα. […] Αυτή την ενοποίηση την αντιλαμβάνομαι μόνον ως επαγγελματικήν ενότητα και όχι ως καλλιτεχνική ομοιομορφία. Μέσα εις το σωματείον αυτό θα υπάρχη απόλυτος διαφορισμός εις ό,τι αφορά τας κατευθύνσεις, τους τρόπους της ζωγραφικής, την εκφραστική αντίληψη, με άλλους λόγους απόλυτη ελευθερία ο ένας να κάνη ιμπρεσσιονισμό, ο άλλος ακαδημαϊσμό, ο τρίτος φουτουρισμό και ο τέταρτος ντανταϊσμό εάν θέλετε. Καμμιά καλλιτεχνική δέσμευση δεν θα υπάρχη στο Νέο Κράτος για τον καλλιτέχνη. […]». «Σημ. «Φ»: Η άποψη του Μεταξά είναι εν προκειμένω στον αντίποδα της αντίληψης που επικρατούσε στο ολοκληρωτικό ναζιστικό κράτος, όπου είχε αναπτυχθεί η πολεμική κατά της λεγόμενης «εκφυλισμένης τέχνης», δηλαδή της μοντέρνας· μια πολεμική της οποίας κορύφωση ήταν η διαβόητη «Εκθεση Εκφυλισμένης Τέχνης» που οργάνωσε ο Γκέμπελς και εγκαινιάστηκε στις 30 Ιουνίου 1937.