ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 26.ΙΙ.1937

ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ ΑΙΘΙΟΠΟΣ ΗΓΕΤΟΥ: Λονδίνον, 25.- Κατά πληροφορίας του πρακτορείου Ρώϋτερ εκ Ρώμης ο Ρας Ντέστα, Αβησσυνός φύλαρχος (φωτογραφία), ο οποίος δεν είχεν εισέτι υποταγή εις τας ιταλικάς αρχάς συνελήφθη υπό στρατιωτικού αποσπάσματος και ετυφεκίσθη. Ο Ραν Ντέστα εκρύπτετο αφ’ ης εποχής ηττήθη υπό του στρατάρχου Γκρατσιάνι. Προηγουμένως είχε δοθή εις αυτόν προθεσμία μιας εβδομάδος διά να παραδοθή, αλλ’ ο Ρας ηρνήθη. […] Ο «Μαγχεστριανός Φύλαξ» [The Manchester Guardian] εξ άλλου ισχυρίζεται ότι η ιταλική κατοχή εν Αιθιοπία δεν εκτείνεται πέραν ωρισμένων ζωνών του αιθιοπικού εδάφους και ότι παν άλλο ή δύναται να χαρακτηρισθή ως ασφαλής. […] Ο Στρατάρχης Γκρατσιάνι, προσθέτει ο «Μαγχεστριανός Φύλαξ», χρησιμοποιεί τας ιδίας τρομοκρατικάς μεθόδους τας οποίας εχρησιμοποίησε άλλοτε εις την Λιβύην, αλλ’ είναι αμφίβολον αν αύται έχουν αποτέλεσμα εις μίαν χώραν με δεκατρία έως δεκαπέντε εκατομμύρια κατοίκων.

ΙΣΠΑΝΙΚΟΣ ΕΜΦΥΛΙΟΣ! Λονδίνον, 25.- Κατά τηλεγραφήματα εκ Μαδρίτης, βόμβαι τοποθετηθείσαι υπογείως εξερράγησαν προ των χαρακωμάτων των [πολιορκούντων την ισπανικήν πρωτεύουσαν] εθνικών στρατευμάτων. Αι περί την Μαδρίτην επιχειρήσεις εξακολουθούν αλλά με χαλαρωμένην ορμητικότητα. Επίσης και εις το νότιον μέτωπον παρατηρείται χαλάρωσις της προελάσεως των εθνικιστών προς Αλμέρια.

ΛΕΟΝ ΝΤΕΓΚΡΕΛ: Λονδίνον, 25.- Αγγέλλεται εκ Βρυξελλών ότι ο ηγέτης των Ρεξιστών κ. Ντεγκρέλ συνελήφθη την εσπέραν εις Γάνδην ενώ διέκοπτε τον πρωθυπουργόν κ. Βαν Ζέελανδ όστις ωμίλει κατά τινα εκεί συγκέντρωσιν.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ: Αύριον εις την αίθουσαν του Εθνικού Ωδείου, Σολωμού και Γ΄ Σεπτεμβρίου, ο καθηγητής της Νέας Ελληνικής Δραματολογίας κ. Ι. Σιδέρης συνεχίζων τας περί του Ελληνικού Θεάτρου διαλέξεις του, θα ομιλήση με θέμα: «Το δραματικόν ειδύλλιον – Κορομηλάς, Μελισσινός».