ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 5.ΙII.1937

80-chronia-prin-stin-k-5-iii-1937-2177889

Ο ΤΣΩΡΤΣΙΛ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΕΙ: Λονδίνον, 4.- Ο κ. Ουΐνστων Τσώρτσιλ, παρεμβαίνων κατά την εις τρίτην ανάγνωσιν του νομοσχεδίου περί δανείου διά την άμυναν της Μεγάλης Βρεττανίας συζήτησιν, έκαμε μνείαν της αποφάσεως εις ήν κατέληξε το Εργατικόν Κόμμα όπως μη καταψηφίση τα αφορώντα την άμυναν κονδύλια, δηλώσας ότι τούτο συμβάλλει έτι μάλλον εις την ασφάλειαν της χώρας. Ο κ. Τσώρτσιλ προειδοποίησε την Βουλήν ότι δέον αύτη να μη αυταρέσκεται πιστεύουσα ότι με τα μέτρα, άτινα έχει υπ’ όψει της αντιμετωπίζει αποτελεσματικώς τους τρομακτικούς εις έντασιν εξοπλισμούς, οι οποίοι γίνονται εν Ευρώπη ομού μετά της νευρικότητος και της δημοσιονομικής υπερεντάσεως, ήτις τους παρακολουθεί. Επιδοκιμάζων το πρόγραμμα της Κυβερνήσεως [Στάνλεϋ Μπάλντουϊν] ο κ. Τσώρτσιλ εξέφρασεν αμφιβολίας περί του κατά πόσον ο ρυθμός του προγράμματος είναι αρκούντως έντονος και κατά πόσον η χώρα είναι εις θέσιν να υποστή πλήρως τας αναγκαίας θυσίας ίνα διατηρήση την ελευθερίαν της.

ΙΣΠΑΝΙΚΟΣ ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ: Λονδίνον, 4.- Το ελληνικόν πετρελαιοφόρον «Λουκία» προσέκρουσεν επί νάρκης, παρά τας ακτάς του Πάλαμος, εντός των χωρικών ισπανικών υδάτων και εντός ολίγων λεπτών κατεβυθίσθη. Δυστυχώς, ολόκληρον το πλήρωμα αποτελούμενον εξ 24 ανδρών επνίγη.

ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑ ΚΑΙ ΣΟΥΔΗΤΕΣ: Βερολίνον, 4.- Αγγέλλεται εκ Πράγας ότι ο υπουργός των Εξωτερικών κ. Κρόφτα ομιλών ενώπιον της επί των Εξωτερικών επιτροπής της Γερουσίας […] εχαρακτήρισε ως εσφαλμένην την αντίληψιν ότι η Τσεχοσλοβακία θα βελτιώση τας σχέσεις της με την γείτονά της [Γερμανίαν] αναλαμβάνουσα υποχρεώσεις τινάς έναντι της γερμανικής μειονότητος. […] Η γερμανική μειονότης, είπεν ο κ. Κρόφτα, έχει ιδίους υπουργούς εν τη Κυβερνήσει και δύναται να εποπτεύει επί της διοικήσεως της περιφερείας της.

ΣΑΒΒΑΣ ΛΟΪΖΙΔΗΣ: Προσκληθείς υπό του ενταύθα Γερμανικού Μετώπου Εργασίας ο δικηγόρος κ. Σάββας Λοϊζίδης θα ομιλήση γερμανιστί σήμερον Παρασκευήν και ώραν 9 μ.μ. εν τη αιθούση της «Φιλαδελφείας» με θέμα: «Το Εθνικοσοσιαλιστικόν Ποινικόν Δίκαιον». [Σημ. «Φ»: Ο Σάββας Λοϊζίδης υπήρξε επιφανής αγωνιστής του κυπριακού απελευθερωτικού αγώνος.]