ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν… 3-III-1937

80-chronia-prin-amp-8230-3-iii-1937-2178079

ΗΝΤΕΝ ΕΝΑΝΤΙ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ: Λονδίνον, 2.- Κατά την σημερινήν συνεδρίασιν της Βουλής των Κοινοτήτων […] ο υπουργός των Εξωτερικών κ. Αντονυ Ηντεν, […] ομιλών επί του ζητήματος των γερμανικών αξιώσεων προς απόδοσιν των Αποικιών, ανεφέρθη εις την πρόσφατον απάντησιν ην έδωκε εν τη Βουλή, ότι δηλαδή: ως εδήλωσε και προηγουμένως, η Κυβέρνησις ούτε έλαβεν ούτε έχει υπ’ όψει της να μεταβιβάση οιοδήποτε έδαφος τελούν υπό την αγγλικήν πολιτικήν διοίκησιν». Τοιαύτη εξακολουθεί και τώρα –είπε– να είναι η πολιτική της Κυβερνήσεως. Ανέλυσε περαιτέρω ο υπουργός την θέσιν της Μεγάλης Bρεταννίας εν τη διεθνή πολιτική υπό το πνεύμα των δηλώσεων τας οποίας είχε κάμει εις Λίμιγκτων (βλ. «Φιλίστορα» 22 Νοεμβρίου 2016) αναφορικώς προς τας διεθνείς υποχρεώσεις της Αγγλίας […]. Η δήλωσίς μου –συνέχισεν ο κ. Ηντεν– ότι δηλαδή τα βρεταννικά όπλα θα εχρησιμοποιούντο, αν παρίστατο ανάγκη, διά την άμυναν της Γαλλίας και του Βελγίου κατά απροκλήτου επιθέσεως, εγένετο ίνα μη γεννηθή οιαδήποτε ασάφεια ή αμφιβολία ως προς τας απόψεις της αγγλικής πολιτικής. […]. [Πηγή φωτογραφίας: NARA (ΗΠΑ), Harry S. Truman Library.]
ΑΝΑΤΑΡΑΧΗ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ: Βουκουρέστιον, 2.- Το Υπουργικόν Συμβούλιον υπό την προεδρίαν του κ. Ταταρέσκο απεφάσισεν το προσωρινόν κλείσιμον όλων των Πανεπιστημίων και των φοιτητικών εντευκτηρίων. […] Κατόπιν της αποπείρας εναντίον του Πρυτάνεως του Πανεπιστημίου του Ιασσίου, η αστυνομία εκύκλωσε την νύκτα κέντρον τι το οποίον ανήκει εις την «Σιδηράν Φρουράν» και συνέλαβε περί τους 50 φοιτητάς.
ΝΙΚΟΛΑΪ ΙΒΑΝΟΒΙΤΣ ΜΠΟΥΧΑΡΙΝ: Βερολίνον, 2.- Αγγέλλεται εκ Μόσχας ότι η Σοβιετική Ακαδημία Επιστημών απεφάσισε ν’ αφαιρέση το όνομα του Μπουχάριν εκ του καταλόγου των μελών της. Εξ άλλου αι σοβιετικαί αρχαί διέταξαν όπως τα ινστιτούτα, τα εργοστάσια κ.λπ. τα φέροντα το όνομα του Μπουχάριν μετονομασθούν.