ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν… 4-III-1937

s2_filistor1--3

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΠΑΡΙΣΙΩΝ, 1937: Κατά πληροφορίας εις το υφυπουργείον Τύπου και Τουρισμού εκ Παρισίων η τελετή της καταθέσεως του θεμελίου λίθου του Ελληνικού Περιπτέρου της Διεθνούς Εκθέσεως των Παρισίων έδωκεν αφορμήν εις το να εκδηλωθή η εγκαρδιότης των ελληνογαλλικών δεσμών. […] «Στη φωτογραφία το Ελληνικό Περίπτερο, έργο του αρχιτέκτονα Δ. Ζούλια.»
ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ: Ο υπουργός Παιδείας κ. Γεωργακόπουλος επεσκέφθη χθες και επεθεώρησε τα Γενικά Αρχεία του Κράτους. Εκ της επιθεωρήσεώς του ο κ. Υπουργός διεπίστωσεν ότι τα αρχεία του Αγώνος, του Βασιλέως Οθωνος και του Ανακτοβουλίου δεν ευρίσκονται εις καλήν κατάστασιν λόγω ελλείψεως χώρου. Απεφασίσθη όπως εξευρεθή ο κατάλληλος χώρος διά την επιμελή και ασφαλή εγκατάστασιν των γραπτών μνημείων της Εθνικής Ιστορίας. «Σημ. “Φ”: Τότε, το 1937, διευθυντής των ΓΑΚ διορίστηκε από τον Μεταξά ο συμπολίτης του Διονύσιος Ζακυθηνός, ο οποίος εργάστηκε αποτελεσματικά επί περίπου δέκα έτη για την οργάνωση και τον εμπλουτισμό τους. Μόλις το 1972 άρχισαν οι διαδικασίες για ανέγερση καταλλήλου κτιρίου. Το νέο κτίριο, με την γενναία αρωγή του Πρόδρομου Μποδοσάκη – Αθανασιάδη, εγκαινιάστηκε από τον τότε πρωθυπουργό Κώστα Σημίτη το 2003.»
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ: Κατόπιν συνεργασίας του Υπουργού Διοικητού της Πρωτευούσης κ. Κ. Κοτζιά μετά του Συνδέσμου προς ανάπτυξιν του παιδικού κινηματογράφου απεφασίσθη η αγορά ειδικού αυτοκινήτου με συσκευήν ηχητικού κινηματογράφου διά την προβολήν κινηματογραφικών ταινιών προς ψυχαγωγίαν και εκπαίδευσιν των παιδιών του Λαού. Αι προβολαί θα γίνονται από Ιουνίου μέχρι τέλους Σεπτεμβρίου εις διαφόρους πλατείας της πόλεως όπου θα συγκεντρούνται τα παιδιά των συνοικιών.