ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 12.ΙΙI.1937

80-chronia-prin-stin-k-12-iii-1937-2179155

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΗ ΒΟΣΤΩΝΗ: Ο εν Νέα Υόρκη ομογενής κ. Αυγερινός Ν. Σούφρας, ο οποίος ασκεί το επάγγελμα του δικηγόρου, μας απέστειλε μακράν επιστολήν διά την υποδοχήν της οποίας έτυχεν ο Ελλην μαέστρος κ. Δ. Μητρόπουλος, ο οποίος διηύθυνε σειράν συναυλιών της περιφήμου συμφωνικής ορχήστρας της Βοστώνης. Από την επιστολήν του κ. Σούφρα παραλαμβάνομεν τα κατωτέρω χαρακτηριστικά σημεία: «Κυριολεκτικώς απεθέωσαν τον κ. Μητρόπουλον εις την Βοστώνην. Αυτοί οι μουσικοί κατέθεσαν τα όργανά των εις το τέλος εκάστης εκτελέσεως και όρθιοι εχειροκρότουν και επευφήμουν. Εις την τελευταίαν εμφάνισίν του όταν ετελείωσε το τελευταίον τεμάχιον, όλοι οι ακροαταί επί πολλήν ώραν όρθιοι εχειροκρότουν, αλαλάζοντες. […]». Εις τον ίδιον φάκελλον ο κ. Σούφρας μας στέλλει και αποκόμματα όλων των εφημερίδων της Βοστώνης, τα οποία περιέχουν άρθρα των μουσικών κριτικών των, παλλόμενα από ενθουσιασμόν διά τον Ελληνα μαέστρον, τον οποίον όλοι ομοφώνως ανακηρύσσουν μέγαν μαέστρον, μέγαν βιρτουόζον και μέγαν διασκευαστήν. Εις την εκτέλεσιν της Τοκκάτα του Οττορίνο Ρεσπίγκι διά πιάνο και ορχήστραν, όπου ο κ. Μητρόπουλος ενεφανίσθη ως σολίστας εκτελέσας το μέρος του πιάνου, οι κριτικοί λέγουν ότι η Βοστώνη ουδέποτε πρωτύτερα ήκουσε τοιαύτην εκτέλεσιν.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΞΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ: Ηράκλειον, 11.- Η περιοδεία της Α. Μ. Του Βασιλέως και του κ. Πρωθυπουργού συνεχίζεται, δίδουσα την ευκαιρίαν εις αφαντάστους εκδηλώσεις λατρείας και αφοσιώσεως προς τον Ανακτα. Το Ηράκλειον, με το πλήθος των συγκεντρωθέντων εκ των χωρίων της υπαίθρου χωρικών, με την εορταστικήν του όψιν, τους σημαιοστολισμούς, τα θούρια, παρέχει εις τον επισκέπτην μίαν πειστικωτάτην εικόνα του ενθουσιασμού του Κρητικού λαού διά την Βασιλικήν επίσκεψιν.

ΕΚΤΩΡ ΤΣΙΡΟΝΙΚΟΣ: Ο διακεκριμένος οικονομολόγος και εμπορικός σύμβουλος της Ελληνικής πρεσβείας των Βρυξελλών, κ. Εκτωρ Τσιρονίκος, ωνομάσθη από τον Βασιλέα του Βελγίου μέγας αξιωματικός του τάγματος του Λεοπόλδου ΙΙ.