ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν… 18-III-1937

80-chronia-prin-amp-8230-18-iii-1937-2180786

ΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΟ ΚΛΙΣΥ: Παρίσιοι, 17.- Αι στήλαι των εφημερίδων είναι πλήρεις από τας περιγραφάς των χθεσινών [16 Μαρτίου 1937] ταραχωδών επεισοδίων μεταξύ των κομμουνιστών και των οπαδών του Γαλλικού Κοινωνικού Κόμματος το οποίον εσχηματίσθη εκ των πυροσταυριτών του συνταγματάρχη ντε λα Pοκ. Κατά τα πορίσματα των σχετικών ανακρίσεων οι πυροσταυρίται παρηκολούθουν παράστασιν κινηματογράφου, κατά την οποίαν επροβάλλετο η ταινία «Μάχη» ληφθείσα εκ του ομωνύμου έργου του Κλωντ Φαρέρ, ότε οι κομμουνισταί απεπειράθησαν να εισβάλουν εις τον κινηματογράφον, παρεμποδισθέντες υπό της αστυνομίας, η οποία είχε λάβει έκτακτα μέτρα προς τήρησιν της τάξεως. Περί ώραν 19ην, τερματισθείσης της παραστάσεως, οι οπαδοί του Γαλλικού Κοινωνικού Κόμματος εξήλθον εις τας οδούς. Την στιγμήν ταύτην οι κομμουνισταί, οι οποίοι ήσαν συγκεντρωμένοι εις τα πεζοδρόμια, προέβησαν εις αποδοκιμασίας, ρίπτοντες ταυτοχρόνως διάφορα αντικείμενα κατά των οπαδών του Κοινωνικού Κόμματος. Παρά την επέμβασιν της Αστυνομίας, επηκολούθησαν συρράξεις και ερρίφθησαν πολλοί πυροβολισμοί. Εν τούτοις, η Αστυνομία κατώρθωσε να διασκορπίση τους συμπλακέντας και να επαναφέρη την τάξιν. Μερικοί τραυματίαι μετεφέρθησαν εις το νοσοκομείον. Το υπουργικόν συμβούλιον [κυβέρνηση του Λαϊκού Μετώπου υπό τον Λεόν Μπλουμ] συνήλθεν και συνεζήτησε επί της καταστάσεως.

ΠΕΝΤΕ ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ: Λονδίνον, 17.- Ο ιατροδικαστής κ. Πωλ ενήργησεν αυτοψίαν επί των τεσσάρων θυμάτων εκ των πέντε των ταραχών. Οι τέσσαρες διαδηλωταί εφονεύθησαν διά σφαιρών. (Απόκομμα της κομμουνιστικής L’Humanité της 17ης Μαρτίου 1937. Πηγή: Bibliothèque Νationale de France / Gallica.)