ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν… 13-IV-1937

80-chronia-prin-amp-8230-13-iv-1937-2185241

Ο ΣΤΑΛΙΝ ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΣΤΡΑΤΟ: Παρίσιοι, Απρίλιος.- Κατά νεωτέρας εκ Μόσχας πληροφορίας, η σύλληψις του τρομερού τέως αρχηγού της Γκεπεού Γιαγκόντα προεκάλεσε σοβαρωτάτην εσωτερικήν κρίσιν της οποίας η έκβασις είναι δύσκολον να προβλεφθή από τούδε. Προς αντιμετώπισιν της δημιουργηθείσης καταστάσεως συνεκροτήθη εν Κρεμλίνω ειδική σύσκεψις, εις την οποίαν μετέσχον ο Στάλιν, ο αρχηγός της Γκεπεού Γιέσωφ, ο στρατάρχης Βοροσίλωφ, ο αρχηγός του στρατιωτικού επιτελείου του Λένινγκραδ Φεντότωφ, ο αντιπρόεδρος των Σοβιέτ της Μόσχας Στάινμπεργκ, ο στρατιωτικός υποδιοικητής της Μόσχας Γκορμπάσεφ και ο φρούραρχος της πόλεως Λούκιν. Κατά την σύσκεψιν ταύτην, ο Βοροσίλωφ ετόνισεν απροκαλύπτως ότι δεν θα επιτρέψη εις το εξής οιανδήποτε ανάμιξιν της Γκεπεού εις τας εσωτερικάς υποθέσεις του στρατού. Ο πολιτικός έλεγχος του στρατού θα ανατεθή εις ειδικόν σώμα το οποίον θα διευθύνει ο στρατηγός Γεγκόρωφ. Τα όργανα της Γκεπεού δεν θα έχουν δικαίωμα να συλλαμβάνουν αξιωματικούς ή στρατιώτας, άνευ αδείας του υπουργείου των Στρατιωτικών. […] Εις το Κίεβον συνέβη αιματηρά σύρραξις μεταξύ στρατού και των ανδρών της Γκεπεού οι οποίοι, ωχυρωθέντες εις το αστυνομικόν τμήμα, ηρνήθησαν να παραδώσουν τα όπλα. Δύο λόχοι περιεκύκλωσαν το κτίριον και μόνον μετά πεισματώδη μάχην κατώρθωσαν να εισέλθουν. Οι συλληφθέντες πράκτορες της Γκεπεού ετυφεκίσθησαν κατόπιν συνοπτικής διαδικασίας. […] Εκ της αρθρογραφίας των σοβιετικών εφημερίδων καταφαίνεται ότι ο Στάλιν απεφάσισε να στηριχθή αποκλειστικώς επί του στρατού, ο οποίος αποτελεί σήμερον την μόνην εγγύησιν διά το καθεστώς. [Σημ. «Φ»: Ο Βοροσίλωφ επέζησε του Στάλιν. Στη φωτογραφία, ο Στάλιν με τον στρατάρχη Βοροσίλωφ.)

GUSTAV ADOLF DEISSMANN: Την 5ην Απριλίου ε.ε. απεβίωσεν εις ηλικίαν 71 ετών εν Βερολίνω ο διάσημος καθηγητής της Καινής Διαθήκης εν τω αυτόθι Πανεπιστημίω Adolf Deissmann, γνωστός εκ των ερευνών αυτού περί της γλώσσης της Καινής Διαθήκης και της «Κοινής» λεγομένης ελληνικής γλώσσης. Υπήρξεν ενθουσιώδης φιλέλλην και διδάκτωρ πολλών πανεπιστημίων της Ευρώπης και της Αμερικής.