ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν… 22-IV-1937

Ο ΡΟΥΣΒΕΛΤ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΕΙ: Ρώμη, 21.- Αγγέλλεται εκ Βασιγκτώνος ότι ο Πρόεδρος κ. Ρούσβελτ ομιλών σήμερον προς δημοσιογράφους επέκρινε τους εν Ευρώπη εξοπλιστικούς ανταγωνισμούς τους οποίους εχαρακτήρισεν ως τον σοβαρώτερον κίνδυνον διά τον σύγχρονον πολιτισμόν. Ο Πρόεδρος εδήλωσεν εις τους δημοσιογράφους ότι αποκρούει την πρόσκλησιν του να αναλάβη την πρωτοβουλίαν μιας διεθνούς οικονομικής διασκέψεως διότι κατά την γνώμην του η τοιαύτη πρωτοβουλία πρέπει να αναληφθή υπό της Ευρώπης.

ΑΓΓΛΙΑ – ΓΑΛΛΙΑ: Λονδίνον, 21.- Ο Γάλλος υπουργός Αμύνης κ. Νταλαντιέ αφίκετο ενταύθα και παρεκάθησε την εσπέραν εις το προς τιμήν του παρατεθέν υπό του Γάλλου πρεσβευτού γεύμα εν τη Πρεσβεία. Μεταξύ των προσκεκλημένων ήσαν ο λόρδος σφραγιδοφύλαξ Χάλιφαξ, ο υπουργός Στρατιωτικών κ. Κούπερ, ο υπουργός Συντονισμού κ. Ινσκιπ, ο οικονομικός γραμματεύς του Ναυρχείου Βάνσιταρ και άλλαι προσωπικότητες. Ο κ. Νταλαντιέ θα συνομιλήση αύριον μετά του υπουργού των Εξωτερικών κ. Ηντεν και του υπουργού των Στρατιωτικών κ. Κούπερ.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ – ΙΤΑΛΙΑ: Βερολίνον, 21.- Ο στρατηγός Γκαίριγκ ανεχώρησε σήμερον συνοδευόμενος υπό της συζύγου του δι’ Ιταλίαν. Ο κ. Γκαίριγκ θα συναντηθή μετά του κ. Μουσσολίνι και θα κανονίση μετ’ αυτού προκαταρκτικώς τας λεπτομερείας συναντήσεως του Ιταλού πρωθυπουργού μετά του Γερμανού καγκελλαρίου.

ΣΥΜΦΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΧΟΡΩΔΙΑ ΤΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ: Εδόθη χθες εις το Ωδείον Ηρώδου του Αττικού η συναυλία της Συμφωνικής Ορχήστρας και της Χορωδίας του Ωδείου Αθηνών, επ’ ευκαιρία των εορτών της εκατονταετηρίδος του Πανεπιστημίου Αθηνών. […] Εξετελέσθησαν μέρη από τον «Ορφέα» του Γκλουκ, τα Βυζαντινά μέλη «Τη Υπερμάχω», «Η Παρθένος σήμερον» και «Επί τον ποταμόν Βαβυλώνος», και τα δημώδη άσματα «Λεβεντιά», «Η πέρδικα» και «Διαμάντω». Διηύθυνε ο κ. Φ. Οικονομίδης.