ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 4-V-1937

Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΝΤΙΛΛΙΓΚΕΡ: Παρίσιοι, Μάιος. – Πού ευρίσκεται η γυναίκα με τα ερυθρά ενδύματα, η οποία αφού διετέλεσεν επί πολλά έτη η ερωμένη του περιωνύμου Τζων Ντίλλιγκερ, δημοσίου κινδύνου, αρ. 1 της Αμερικής, τον επρόδωσε ενεργήσασα ώστε να πέση εις την παγίδα, που του έστησεν η αστυνομία; Ο τρόμος εκδικήσεως, την οποίαν οι πιστοί ακόλουθοι του γκάγκστερ ώμοσαν να κάμουν, ηνάγκασαν την γυναίκα αυτήν να πλανάται από χώρας εις χώραν με τον μικρόν Τζων, τον υιόν που απέκτησεν από τον Ντίλλιγκερ και διά να μη αναγνωρίζεται μετέβη εις ειδικόν ινστιτούτον καλλονής και διά πλαστικών εγχειρήσεων εζήτησε να μεταβάλη τα χαρακτηριστικά της. Αντί τούτου δεν επέτυχε παρά να παραμορφωθή και το πρόσωπόν της. […] Το 1934 «επώλησε» πράγματι τον φίλον της, φονευθέντα υπό των αστυνομικών καθ’ ην στιγμήν εξήρχετο από κάποιον κινηματογράφον. […] Μετέβη εις την Ρουμανίαν, την πατρίδα της, όπου επέτυχε ν’ αλλάξη όνομα. Αλλά και εκεί η εκδίκησις την παρηκολούθει. Ο μικρός Τζων απήχθη και κατόπιν πολλών περιπετειών η αστυνομία κατόρθωσε να επανεύρη τον μικρόν και να τον αποδώση εις την μητέρα του. [Σημ. «Φ»: Η Ana Cumpanas ή Anna Sage έζησε στην Τιμισοάρα από το 1936 μέχρι τον θάνατό της, το 1947.]

ΦΟΥΡΤΒΕΝΓΚΛΕΡ: Βερολίνον, 3. Κατά τας μουσικάς εορτάς του Μπάιροϊτ, αι οποίαι θα γίνουν από της 23ης Ιουλίου μέχρι της 21ης Αυγούστου, ο κ. Φουρτβάγκλερ θα διευθύνη όλας τας παραστάσεις του «Πάρσιφαλ» και του «Δακτυλίου των Νιμπελούγκεν» και ο κ. Τίτγιεν [Heinz Tietjen] όλας τας παραστάσεις του «Λόενγκριν».

ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΟ ΧΟΛΛΥΓΟΥΝΤ: Λονδίνον, 3. – Αγγέλλεται εκ Χόλλυγουντ ότι η εκραγείσα εκεί απεργία φθάνει σήμερον εις το κορύφωμά της. Εντός της ημέρας θα συνέλθουν αι διάφοροι ενώσεις των εργαζομένων εις τα στούντιο όπως λάβουν αποφάσεις. Είναι ενδεχόμενον τους απεργούς να ενισχύσουν και οι ηθοποιοί. Οριστικαί αποφάσεις θα ληφθούν την νύκτα εις σύσκεψιν της οποίας θα μετάσχουν πλην άλλων και η γνωστή ηθοποιός Τζόαν Κράουφορντ, η οποία φαίνεται θα μετάσχη και της απεργίας.