ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 5-V-1937

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΑΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΑΝΑΡΧΙΚΩΝ: Παρίσιοι, 4.- Κατά τας εκ Περπινιάν μεταδιδομένας πληροφορίας, η έντασις μεταξύ των ερυθρών φρουρών και της ομοσπονδίας των αναρχικών [Federation Anarquista Iberika εν Βαρκελώνη] έφθασεν εις κρίσιμον σημείον. Μετά τα επεισόδια και τους φόνους, οίτινες έλαβον χώραν αι αρχαί της Καταλωνίας έταξαν προθεσμίαν εις τα αναρχικά στοιχεία όπως καταθέσουν τα όπλα, σχετική δε ανακοίνωσις εγένετο από ραδιοφώνου. Παρελθούσης της προθεσμίας εφεδρικά αποσπάσματα καραβινιέρων και φρουρών εφόδου απεστάλησαν επί τόπου εις τα σημεία εκείνα, εις τα οποία οι αναρχικοί φαίνονται επικρατούντες.

ΑΝΤΙΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ: Τα στρατιωτικά αποσπάσματα έλαβον διαταγάς να καταλάβουν το κτίριον του τηλεφωνικού κέντρου της Βαρκελώνης, το οποίον κατέχουν οι αναρχικοί. Επηκολούθησε μάχη καθ’ ην η φρουρά απεκρούσθη. Η αστυνομία κατώρθωσεν εν τούτοις να συλλάβη αιχμαλώτους τινάς, οι δε αναρχικοί επιτεθέντες εν συνεχεία ήρχισαν να συλλαμβάνουν τους αστυνομικούς εν μέση οδώ με τα περίστροφα ανά χείρας. Αλλαι ταραχαί εξερράγησαν επίσης εν Βαρκελώνη και συγκρούσεις έλαβον χώραν με αιματηρά αποτελέσματα.

ΚΑΛΕΙΤΑΙ Ο ΣΤΡΑΤΟΣ: Κατά τας αυτάς πληροφορίας, ο πρόεδρος της Χενεραλιδάδ Κομπάνυς εζήτησεν επειγόντως όπως αποσταλούν εσπευσμένως εις Βαρκελώνην τμήματα τακτικού στρατού εκ του μετώπου της Αραγώνος.

THE ROCKEFELLER FOUNDATION ΓΙΑ ΣΤΟΑ ΑΤΤΑΛΟΥ: Τον υπουργό Παιδείας κ. Γεωργακόπουλον επεσκέφθη χθες ο διευθυντής του ενταύθα Ιδρύματος Ροκφέλλερ κ. Στήβενς, όστις ανεκοίνωσεν εις αυτόν ότι το Ιδρυμα Ροκφέλλερ προσέφερε το ποσόν των 150.000 δολλαρίων διά την ανέγερσιν εν Αθήναις μεγάλου αρχαιολογικού μουσείου, εις το οποίον θα τοποθετούνται τα ευρήματα των Αμερικανών αρχαιολόγων. Καθ’ αρμοδίαν ανακοίνωσιν το νέον μουσείον θα ανεγερθή επί κρατικού οικοπέδου και πλησίον του χώρου, όπου διενεργούνται σήμερον αι ανασκαφαί της Αμερικανικής Αρχαιολογικής Σχολής [The American School of Classical Studies at Athens].