ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 6-V-1937

ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ, ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ: Παρίσιοι, 5.- Ο εν Bαρκελώνη διεξαγώμενος λυσσώδης αγών μεταξύ των αναρχικών στοιχείων και των ερυθρών φρουρών έφθασεν εις το κρισιμώτερον σημείον και η πόλις παρουσίαζεν από της μεσημβρίας μέχρι της 7ης εσπερινής πεδίον αληθούς μάχης εις τα πέριξ του κτιρίου των ταχυδρομείων και τηλεγράφων, όπου οι αναρχικοί είχον οχυρωθή. Η αστυνομία επολιόρκησε το κτίριον και ενήργησεν έφοδον κατά του πρώτου πατώματος, το οποίον κατέλαβε μετά σκληρόν αγώνα. Οι εντός αυτού αναρχικοί αντί να παραδοθούν κατώρθωσαν ν’ αναρριχηθούν εις το δεύτερον πάτωμα, όπου συνεκροτήθη νέα, φονικωτέρα, μάχη, ούτω δε μέχρι της εσπέρας αι αστυνομικαί δυνάμεις δι’ αλλεπαλλήλων εφόδων από πατώματος εις πάτωμα, κατώρθωσαν να καταλάβουν ολόκληρον το κτίριον, των εν αυτώ αναρχικών παραδοθέντων υπό τον όρον ότι δεν θα τιμωρηθούν. Οι νεκροί κατά την συμπλοκήν ταύτην υπολογίζονται εις εκατόν. [Στη φωτογραφία αριστερά το κτίριο της Telefonica στην πλατεία Καταλωνίας της Βαρκελώνης.]

ΗΡΑ ΒΙΤΣΩΡΗ: Την 10ην Μαΐου δίδεται εις την αίθουσαν του Ωδείου Αθηνών το ρεσιτάλ της διά πρώτην φοράν εμφανιζομένης Δίδος Ηρας Βιτσώρη. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει έργα Μπαχ, Μόζαρτ, Μπετόβεν, Σοπέν, Λιστ. [Σημ. «Φ»: Η πιανίστα Ηρα (Θηρεσία) Βιτσώρη ήταν μέλος της γνωστής καλλιτεχνικής και πολιτικής οικογενείας.]