ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν… 8-V-1937

ΤΟ «HINDENBURG» ΣΤΙΣ ΦΛΟΓΕΣ: Λονδίνον, 7.- Η τρομακτική καταστροφή του αεροπλοίου «Χίντεμπουργκ» [6-V-1937], το οποίον εξετέλει την εναέριον συγκοινωνίαν με την Αμερικήν, εξακολουθεί να κρατή εις ζωηράν συγκίνησιν ολόκληρον τον κόσμον. Το αερόπλοιν εξετέλει το 21ον ταξίδιόν του εις Αμερικήν, συναντήσαν κατά την διάρκειαν της πτήσεώς του ισχυράν καταιγίδα, έφθασεν υπεράνω του αεροδρομίου Λαίηκχωρστ με καθυστέρησιν 12 ωρών. Αφού εξετέλεσε την κεκανονισμένην χάριν των επιβατών, πτήσιν υπέρ την Νέαν Υόρκην, ητοιμάζετο να προσγειωθή εις το αεροδρόμιον του Λαίηκχωρστ. Αιφνιδίως και ενώ το αερόπλοιον ευρίσκετο εις ύψος εκατό περίπου μέτρων και πριν ή πλησιάση εις τον ιστόν της προσδέσεως, εσημειώθη εντός αυτού τρομακτική έκρηξις και ευθύς πυκνοί καπνοί και φλόγες ανεδόθησαν εξ αυτού. […] Το εξ ειδικού υφάσματος περίβλημά του διηνοίγει εις ελάχιστα λεπτά και το υδρογόνον με το οποίον ήτο πεπληρωμένον ανεφλέγη με φοβερόν πάταγον. […] Πλείστοι επιβάται επήδων από τα παράθυρα διά να σωθούν. […] Εκ των 39 επιβατών εσώθησαν 24 και εκ των 61 ανδρών του πληρώματος οι 42.

ΥΔΡΟΓΟΝΟΝ Ή ΗΛΙΟΝ; Ο διευθυντής της εταιρείας και κυβερνήτης επί μακρόν του «Γκραφ Ζέππελιν» Εκκενερ, προέβλεπε την χρησιμοποίησιν ηλίου, αλλά το Ράιχ ηρνήθη να εξαγάγη το απαιτούμενον συνάλλαγμα. Αι Ηνωμέναι Πολιτείαι και ο Καναδάς είναι αι μόναι χώραι, αίτινες έχουν φυσικάς πηγάς ηλίου. Ο κ. Εννεκερ ηναγκάσθη να κάμη χρήσιν υδρογόνου, παρά τον υφιστάμενον κίνδυνον πυρκαϊάς.

ΣΑΜΠΟΤΑΖ; Βερολίνον, 7.- Οι ενταύθα αεροπορικοί κύκλοι, χωρίς να αποκλείουν το ενδεχόμενον του τυχαίου, δεν αποκλείουν όμως και το ενδεχόμενον σαμποτάζ.