ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 11-V-1937

ΑΞΩΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ – ΡΩΜΗΣ: Λονδίνον, Μάιος. – Ολόκληρος σχεδόν ο αγγλικός Τύπος σχολιάζει την τελευταίαν εις Ρώμην επίσκεψιν του υπουργού των Εξωτερικών της Γερμανίας, Βαρώνου Φον Νώυρατ, η οποία εχαρακτηρίσθη υπό του γερμανικού και ιταλικού Τύπου ως αποβλέπουσα εις μίαν ιταλογερμανικήν συνεργασίαν εμπνεομένην υπό των ιδεωδών της ειρήνης και του πνεύματος της βαθυτέρας κατανοήσεως των ζωτικών δικαίων των διαφόρων ευρωπαϊκών χωρών. […] Η συνάντησις αύτη του Γερμανού υπουργού των Εξωτερικών […] φαίνεται ότι ανησύχησε πολύ τους αγγλικούς πολιτικούς κύκλους του Λονδίνου, οι οποίοι διαβλέπουν εις τας μεταξύ των δύο χωρών συζητήσεις μίαν βαθυτέραν γερμανοϊταλικήν συμμαχίαν, παρά το γεγονός ότι εις την υπ’ αυτών ακολουθουμένην πολιτικήν εις το λεκανοπέδιον του Δουνάβεως, διίστανται αύται βασικώς εις ορισμένα σημεία. Εις επίρρωσιν των απόψεων αυτών αι οποίαι φαίνονται επικρατούσαι εις τους κύκλους του Φόρεϊν Οφφις, τονίζεται το γεγονός [sic] ότι ο φον Μπλόμπεργκ, ο Γερμανός υπουργός της Αμύνης, θα επισκεφθή την ιταλικήν πρωτεύουσαν αμέσως μετά την επιστροφήν του από τας εορτάς της στέψεως των Αγγλων Βασιλέων. [Στη φωτογραφία ο Konstantin von Neurath. Πηγή: Bundesarchiv.]

ΝΑΥΑΡΧΟΣ DOMENICO CAVAGNARI: Αναφερόμεναι περαιτέρω αι αγγλικαί εφημερίδες εις την υπό της Ιταλίας […] παραθέτουν αποσπάσματα από τον λόγον τον οποίον ο ναύαρχος Καβανιάρι, εξεφώνησεν εις την Ιταλικήν Βουλήν [ο οποίος είπεν ότι] μία ευρωπαϊκή σύρραξις σήμερον θα εξελίσσετο εις μίαν παγκόσμιον πυρκαϊάν, και μόνον εις τους ωκεανούς θα κριθή η τύχη του πολέμου. Διά τούτο, κατέληξε ο ναύαρχος Καβανιάρι, το ιταλικόν ναυτικόν πρέπει οπωσδήποτε να γίνη «ωκεάνειον», και αυτό πρέπει να χαρακτηρίζη τα ναυτικά μας προγράμματα εις το εγγύς μέλλον.