ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 21.V.1937

GIUSEPPE BASTIANINI: Βερολίνον, 20.- Αγγέλλεται εκ Ρώμης ότι ο υφυπουργός των Εξωτερικών της Ιταλίας κ. Μπαστιανίνι, αναλύων εν τη Γερουσία το πρόγραμμα της εξωτερικής πολιτικής της Ιταλίας, ετόνισεν ότι ο υπουργός Εξωτερικών κόμης Τσιάνο, αφού επαγίωσε τας φιλικάς σχέσεις μετά της Αυστρίας, της Ουγγαρίας και της Αλβανίας συνεκέντρωσεν ήδη τας προσπαθείας του προς τας ιταλο-γερμανικάς σχέσεις, επιθυμών να διευκρινίση πλήρως την θέσιν, εις την οποίαν ευρίσκονται αύται. Η Φασιστική Κυβέρνησις, κατά τον κ. Μπαστιανίνι, φρονεί ότι μόνος τρόπος διά την πραγματοποίησιν της ομαδικής ασφαλείας κατά τρόπον αποτελεσματικόν είναι η συνεργασία και ως προς τούτο σπουδαιοτάτη αποβαίνει η κίνησις προς την κατεύθυνσιν του άξονος Ρώμης – Βερολίνου. […] Η ιταλική πολιτική εν τη Μεσογείω, είπε ο Μπαστιανίνι, επαναπαύεται επί των συμφωνιών, αίτινες συνήφθησαν προ εννέα ετών μεταξύ της Ιταλίας και της Τουρκίας αφ’ ενός και της Ιταλίας και Ελλάδος αφ’ ετέρου. (Σημ. «Φ»: Ο Μπαστιανίνι αναφέρεται στο σύμφωνο Βενιζέλου – Μουσολίνι του 1928. Τότε ο Μπαστιανίνι ήταν πρεσβευτής στην Αθήνα. Για το θέμα αυτό βλ. το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Αλ. Καραμανλή «Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και οι εξωτερικές μας σχέσεις 1928-1932», εκδόσεις Παπαζήση.)

ΚΥΠΡΟΣ: Λονδίνον, 20.- Κατά πληροφορίας εκ Κύπρου, εν συνεννοήσει μετά του υπουργείου των Αποικιών η τοπική κυβέρνησις απεφάσισε την άρσιν του «διατάγματος της αμύνης», το οποίον επεβλήθη μετά του στρατιωτικού νόμου από της εποχής του κυπριακού κινήματος «1931».

ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Η Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών εξέλεξε παμψηφεί έκτακτον καθηγητήν της Δημοσίας Οικονομίας τον κ. Αγγελον Αγγελόπουλον, μέχρι τούδε υφηγητήν του αυτού μαθήματος και διευθυντήν του Ανωτάτου Οικονομικού Συμβουλίου.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ: Αύριον Σάββατον το βράδυ εις το θέατρον «Λαού» κάμνει έναρξιν των παραστάσεών του ο νέος μεγάλος επιθεωρησιακός θίασος Β. Αυλωνίτη – Μ. Μαντινειού (καλ. διεύθυνσις Σπυρ. Τριχά). […] Η έναρξις γίνεται με την νέαν επιθεώρησιν των συγγραφέων κ. Σώτου Πετρά και Κ. Κιούση η «Τρόμπα» με μουσικήν του κ. Κατριβάνου.

ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ: Σήμερον το απόγευμα θα γίνη εις τον Ιππόδρομον Φαλήρου ιπποδρομιακή εορτή, αι εισπράξεις της οποίας θα διατεθούν υπέρ της Βασιλι-κής Αεροπορίας.