ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 20-V-1937

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΝΑΣΜΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ: (Από άρθρο του James Louis Garvin στην εφημερίδα «The Οbserver» που αναδημοσίευσε «Η Καθημερινή» με τίτλο «Η ειρήνη του Κόσμου και η Βρεττανική Αυτοκρατορία».) « […] Η βαθεία μελέτη των πραγμάτων μας αποδεικνύει ότι υπάρχει μόνον ένας ασφαλής τρόπος προς εξασφάλισιν της παγκοσμίου ειρήνης, και κανείς άλλος. Και ο τρόπος αυτός είναι η υγιής επίλυσις των παγκοσμίων προβλημάτων διά μιας διευθετήσεως των μεταξύ Αγγλίας και Γερμανίας διαφορών. Μόνον αυτό πρέπει να κάμωμεν εάν πραγματικώς θέλωμεν την διατήρησιν της ειρήνης. Ισως προ δύο ετών να υπήρχον άλλαι λύσεις. Σήμερον αι λύσεις αυταί δεν ισχύουν. [Σημ. «Φ»: Εννοεί τη στρατιωτική ισχυροποίηση της Γερμανίας και την προβλεπόμενη συμμαχία της με την Ιταλία.] Ο καιρός επείγει. Πρέπει να ακολουθήσωμεν έναν άλλο δρόμον, εκτός εάν, πραγματικώς με μίαν μοιρολατρίαν την πλέον μωράν εξ όσων η Βρεττανική πολιτική εγνώρισε ποτέ καθ’ όλην την μακράν σταδιοδρομίαν της, πρόκειται να παραδοθώμεν όχι μόνον ημείς, αλλά και ολόκληρος ο κόσμος εις μίαν τρομεράν καταστροφήν. […]». [Σημ. «Φ»: Αργότερα ο Garvin υποστήριξε την πολεμική προσπάθεια της Μεγάλης Βρετανίας και από το 1940 τον φίλο του Ουΐνστον Τσώρτσιλ. Πάντως, ειλικρινής ή όχι, η ρητορική του κατευνασμού είχε γεννήσει ελπίδες στη γερμανική ηγεσία ότι μπορούσε να προχωρά τα επεκτατικά σχέδιά της με την ανοχή της Αγγλίας. Μέχρι που έπεσε στην παγίδα ενός εκτεταμένου και μεγάλης διαρκείας πολέμου και έτσι η Γερμανία δεν κατέστη παγκόσμια δύναμη πρώτης τάξεως. Η Βρετανική Αυτοκρατορία όμως κατέβαλε μεγάλο τίμημα].