ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 24-V-1937

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΣΣΔ: Λονδίνον, 23. – Κατά τηλεγραφήματα εκ Μόσχας, διά διατάγματος εκδοθέντος προσφάτως υπό της Σοβιετικής κυβερνήσεως, προβλέπεται η λήψις αυστηροτάτων μέτρων εναντίον της κατασκοπείας και η υπαγωγή της σοβιετικής ζωής εις την στρατιωτικήν κυριαρχίαν. Το διάταγμα προβλέπει την ίδρυσιν στρατιωτικών συμβουλίων εις πάσας τας περιφερείας της χώρας, με δικαιώματα άνευ προηγουμένου δι’ ειρηνικάς περιόδους. Εις την δικαιοδοσίαν των συμβουλίων τούτων θα υπάγωνται τα στρατιωτικά ζητήματα εκάστης περιφερείας, αι οργανώσεις εναερίου και χημικού πολέμου, οι σιδηρόδρομοι και πάντα εν γένει τα συγκοινωνιακά μέσα. Αι βιομηχανίαι, πολεμικαί και μη θα τεθούν υπό τον έλεγχον των στρατιωτικών συμβουλίων. Εκαστον συμβούλιον θα αποτελή τριανδρίαν της οποίας θα προΐσταται ο στρατιωτικός διοικητής, θα τελή δε υπό τας αμέσους διαταγάς του Κρεμλίνου. […] Πάντως οι στρατιωτικοί διοικηταί θα είναι υπεύθυνοι έναντι του στρατάρχου Βοροσίλωφ, κομισσαρίου των στρατιωτικών. (Στη φωτογραφία ο Στάλιν με τον στρατάρχη Βοροσίλωφ).

ΑΓΡΑΣ ΓΙΑ ΜΕΛΑΧΡΙΝΟ: « […] Οπως και για το Σολωμό, έτσι και για το Μελαχρινό, η ποίησις υπήρξε κάπως ωσάν υψηλή ερασιτεχνία. Καρπός αβίαστος της μοναδικής επικοινωνίας με το ωραίο, και -όσο γίνεται- υπάκουη μόνο στου ωραίου τους νόμους. […]».

ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΟΣ: Κριτική για ποιητικές συλλογές του Γιώργου Ν. Καλαματιανού και του Ανθου Φιλητά.

«ΝΕΑ ΦΥΛΛΑ». – Μηνιαία λογοτεχνική επιθεώρηση. Μάρτιος 1937. Αρ. 3. Συνεργασία των κ.κ. Ν. Καλαμάρη, Α. Εμπειρίκου, Ν. Αποστολοπούλου, Γ. Σαραντάρη κ.λπ.