ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 28.V.1937

ΠΡΟΣΦΥΓΟΠΟΥΛΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΒΑΣΚΩΝ: Λονδίνον, Μάιος.- Εις τον λιμένα του Σαουθάμπτον κατέπλευσε το ατμόπλοιον «Αβάνα» το οποίον μετέφερεν εις την Αγγλίαν 4.000 περίπου παιδιά από την Βισκαΐαν. […] Εκ του πλοίου τα παιδιά μετεφέρθησαν πρώτον εις το λουτρόν όπου όμως τα μικρά κοριτσάκια αντελήφθησαν μετά δυσαρέστου εκπλήξεως ότι τους ανέμεναν κουρείς διά να κόψουν τα μαλλιά των. Η χαρά που είχον αισθανθή διά την αισίαν άφιξίν των εις την φιλόξενον Αγγλίαν μετεβλήθη αμέσως εις ανέκφραστον απελπισίαν. Το πρώτον κοριτσάκι μόλις είδε τις ξανθές πλεξούδες του εις τα χέρια του κουρέως ήρχισε να κλαίη, το παράδειγμά του δε εμιμήθησαν όλα τα παιδιά. Τα κοριτσάκια εδάγκαναν τα χέρια των κουρέων και προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να σώσουν τα μαλλιά των. Αι διαμαρτυρίαι των όμως υπήρξαν άνευ αποτελέσματος. […] «Τα αγόρια θα μας περιγελούν», είπε ένα κοριτσάκι, το οποίον δεν κατώρθωνε να συγκρατήση τους λυγμούς του. «Τι θα έλεγε η μητέρα μου αν μ’ έβλεπε έτσι;», επρόφερε με παράπονον ένα άλλο. […] Το πανδαιμόνιον επανελήφθη ολίγον βραδύτερον, όταν τα μικρά παιδιά επληροφορήθησαν ότι έπρεπε να παραδώσουν εις την επιτροπήν τα χρήματά των. Την φοράν αυτήν υπερίσχυσαν οι μικροί πρόσφυγες. […]. (Στη φωτογραφία, το «Αβάνα» πλήρες μικρών προσφύγων. Πηγή φωτογραφίας: BBC.)

ΜΟΥΣΣΟΛΙΝΙ ΚΑΙ ΑΦΟΠΛΙΣΜΟΣ: Παρίσιοι, 27.- Αι εφημερίδες σχολιάζουν την συνέντευξιν την οποίαν ο κ. Μουσσολίνι έδωσεν εις αμερικανικήν εφημερίδα και εν τη οποία ο Ντούτσε υποστηρίζει ότι ο Πρόεδρος Ρούσβελτ θα ηδύνατο να αναλάβη την πρωτοβουλίαν της συγκλήσεως παγκοσμίου διασκέψεως διά τον αφοπλισμόν. Η «Ποπυλαίρ», όργανον του πρωθυπουργού κ. Λεόν Μπλουμ, παρατηρεί ότι σκοπός του κ. Μουσσολίνι είναι να αναστείλη τον επανοπλισμόν της Γαλλίας και της Αγγλίας.

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ «ΣΙΝΕΑΚ»: Το «ΣΙΝΕΑΚ» δεν προσφέρει πλέον μόνον απολαυστικώτατον πρόγραμμα, αλλά και μία ώρα και πλέον ιδεώδους δροσιάς, χάρις εις τα τελειότατα ψυκτικά του μηχανήματα.