ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 11.VΙ.1937

Ο ΣΥΚΟΥΤΡΗΣ, ΟΙ ΚΟΥΛΟΥΡΟΠΩΛΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΝΔΡΟΙ: «Είναι μήνες τώρα, που άρχισεν ένας πόλεμος εναντίον του “Συμποσίου” του Πλάτωνος το οποίον κατ’ εκλογήν και εντολήν της Ακαδημίας Αθηνών εξέδωκα και μετέφρασα το 1934 (δηλ. Προ τριών ετών) και το οποίον έχει από ενός έτους και πλέον εξαντληθή. Ο πόλεμος αυτός διεξάγεται αφ’ ενός μεν υπό την μορφήν λιβελλογραφημάτων εις εν περιοδικόν “των Εφηρμοσμένων Επιστημών και της Βιομηχανίας” αφ’ ετέρου δε υπό την μορφήν αναφορών, εντύπων και ταυτοσήμων, τας οποίας στέλλουν εις διάφορα υπουργεία και εις την Ιεράν Σύνοδον διάφορα επαγγελματικά σωματεία, όπως λ.χ. οι κουλουροπώλαι και καρραγωγείς Πατρών, ο Γεωργικός Συνεταιρισμός από τα Δουνέικα της Ηλείας, οι αχθοφόροι των λουτρών Αιδηψού, οι πολύτεκνοι Κρεσταίνων, οι κρεοπώλαι Αιγίου και άλλαι αναλόγου αρμοδιότητος οργανώσεις – άνθρωποι δηλαδή όλοι αξιοσέβαστοι φυσικά και έντιμοι, αλλά πάντως άνθρωποι οι οποίοι ούτε εδιάβασαν το “Συμπόσιον” ούτε επροεβλέποντο ως αναγνώσται του Συμποσίου από την Ακαδημίαν που το εξέδωκεν. […]πίσω από τα σωματεία αυτά κρύπτονται φυσικά ωρισμένοι κύκλοι “επιστημόνων” […] οι οποίοι ζητούν να χρησιμοποιήσουν τους απλούς αυτούς ανθρώπους, διά να δημιουργήσουν ένα είδος διαδηλώσεως εναντίον μου εις τας παραμονάς πανεπιστημιακής εκλογής, κάτι που ενθυμίζει παλαιάς μαύρας ημέρας της πνευματικής μας ιστορίας. […] Ούτε βέβαια θα περιμένη κανένας από τον σημερινόν φιλόλογον να υπαγορεύση εις τον Πλάτωνα τι θα έπρεπε να είχε γράψει, διά να μην προκαλέση τας αναφοράς των κουλουροπωλών και των καρραγωγέων. Ο Πλάτων είναι αυτός που είναι, διδάσκει αυτά που διδάσκει και (με την άδειαν πάντοτε των κουλουροπωλών) θα μείνη, ελπίζω, στημένος πάντοτε εμπρός από την Ακαδημίαν, εμπρός από κάθε Ακαδημίαν. […] Και όμως, ένας υπήρχεν τίμιος και ανδροπρεπής τρόπος να με πολεμήσουν – να με πολεμήσουν έστω και τώρα, τρία χρόνια μετά την έκδοσιν του “Συμποσίου”. Να γράψουν επιστημονικήν, υπεύθυνον, με παραπομπάς και επιχειρήματα (όχι μ’ επιφωνήματα και λοιδορίας) επίκρισιν των ιδεών, που αναπτύσσω εκεί μέσα. Και ο κόσμος, ο διανοούμενος κόσμος εννοώ, θα έκρινε τότε. […]».
[Σημ. «Φ»: Ο Συκουτρής –ο μαθητής του Γιέγκερ και του Βιλαμόβιτς– τον Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς αυτοκτόνησε με δισκία «Veronal». Για το θέμα μπορείτε να διαβάσετε το βιβλίο του Τάκη Θεοδωρόπουλου «Βερονάλ», εκδ. Μεταίχμιο.]