ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 23-VI-1937

80-chronia-prin-amp-8230-23-vi-1937-2196615

ΣΥΝΤΡΟΦΙΚΑ ΜΑΧΑΙΡΩΜΑΤΑ ΣΤΟ Γ΄ ΡΑΪΧ: Βερολίνον, Ιούνιος. – Η δυσμένεια εις την οποίαν υπέπεσεν η Λένι Ρίφενσταλ εξακολουθεί ν’ αποτελή εις ολόκληρον την Γερμανίαν –ή, τουλάχιστον, εις ωρισμένους κύκλους– το κυριώτερον θέμα συζητήσεως. […] Η Λένι Ρίφενσταλ υπήρξε το σύμβολον της γερμανικής νεολαίας. Η γυναίκα την οποίαν επωνόμασαν «δικτάτορα της καλλονής» και «Μις Τρίτον Ράιχ», κατώρθωσε να ενθουσιάση τους νέους της Γερμανίας με την φλογεράν έκφρασιν των ματιών της, με το έξαλλον ύφος της, με το παράδοξον κράμα της αθλητρίας και της ρομαντικής, […]. Εσχετίσθη με τον Ρώσον σκηνοθέτην Μπαλάτς. Υπό την διεύθυνσίν του εγύρισε το «Γαλάζιο Φως», το καλύτερον ίσως φιλμ της. Αλλ’ ο Μπαλάτς δεν ήτο απλώς σκηνοθέτης. Ητο και κομμουνιστής. […] Εστηρίζετο πολύ εις αυτήν διά την δημιουργίαν του σοβιετικού κινηματογράφου. Κατ’ αρχάς η Ρίφενσταλ εφαίνετο διατεθειμένη ν’ αποδεχθή την πρότασιν του Μπάλατς. […] Αιφνιδίως, όμως ανέτειλεν το άστρον του Αδόλφου Χίτλερ. Και η Λένι έστρεψε τα νώτα προς τον κομμουνισμόν διά ν’ ασπασθή τας αρχάς του εθνικοσοσιαλισμού. Διεκήρυσσε παντού ότι ήτο φανατική οπαδός του Φύρερ. Την επίστευσαν. Και την επίστευσεν και ο ίδιος ο Φύρερ. […] Μεθυσμένη από την δύναμιν της ισχύος της [με την Ολυμπιάδα του Βερολίνου], ενόμισεν ότι θα ημπορούσε να επεκτείνη την δράσιν της και εις την διοργάνωσιν λαϊκών εορτών. Αλλ’ η ασχολία αυτή υπάγεται εις την δικαιοδοσίαν του υπουργού της Προπαγάνδας. […] Μίαν ημέραν λοιπόν ο δρ Γκαίμπελς υπενθύμισεν εις κύκλον σημαινόντων προσώπων του Γ΄ Ράιχ ότι η γιαγιά της Λένι Ρίφεσταλ ήτο Ισραηλίτις… Από την ημέραν εκείνην, δεν υπήρχε πλέον θέσις διά τη Λένι εις την Γερμανίαν. [Σημ. «Φ»: Η Ρίφενσταλ, έχουσα την εύνοια του Χίτλερ, άντεξε και ανέλαβε νέες αποστολές προπαγάνδας της χιτλερικής Γερμανίας. Στη φωτογραφία: Γκαίμπελς, Ρίφενσταλ και Χίτλερ].