ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 25.VΙ.1937

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ: Λονδίνον, 24.- Αγγέλλεται εκ Γιβραλτάρ προς το Πρακτορείον Ρώυτερ ότι διήλθον εκείθεν τας εσπερινάς ώρας δύο γερμανικά θωρηκτά και πέντε αντιτορπιλλικά. Τα διελθόντα πολεμικά είναι τα εξής: Το θωρηκτόν «Ναύαρχος Σέερ» (φωτογραφία), το ελαφρόν καταδρομικόν «Νυρεμβέργη» και τα αντιτορπιλλικά «Τίγκερ», «Φάλκε», «Αλμπατρός», «Κόντορ» και το «Γκρέιφ».
ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ: Βερολίνον, 24.- Ανακοινούται εξ αρμοδίας ενταύθα πηγής ότι αι ναυτικαί πολεμικαί μονάδες της Γερμανίας αι ευρισκόμεναι κατά την παρούσαν στιγμήν εις την Μεσόγειον ουδένα μυστηριώδη ρόλον έχουν αναλάβει, αλλ’ ο ρόλος των περιορίζεται απλώς εις το να προστατεύσουν τα ναυτικά γερμανικά συμφέροντα. Πράγματι, κατόπιν των προσφάτων επεισοδίων, θ’ απετέλει απερισκεψίαν ν’ αφεθούν τα εμπορικά γερμανικά σκάφη να ταξειδεύουν εις τα ισπανικά ύδατα [όπου εμαίνετο ο εμφύλιος] άνευ επαρκούς προστασίας.
ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΔΙΑΒΗΜΑ: Παρίσιοι, 24.- Ο εν Λονδίνω ανταποκριτής του Πρακτορείου Χαβάς τηλεγραφεί ότι ο εν Βερολίνω πρεσβευτής της Αγγλίας επεφορτίσθη χθες την πρωίαν να προβή εις διάβημα παρά τω βαρώνω Νώυρατ [υπουργός Εξωτερικών] κατά το οποίον θα υπεγράμμιζεν αυτώ ότι πάσα βιαία γερμανική ενέργεια εν τη Μεσογείω θα εδημιούργει, κατά τας αγγλικάς αντιλήψεις, σοβαράν κατάστασιν.
ΜΕΤΑΞΑΣ ΣΤΟ ΥΠ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ: Ο Πρόεδρος της Κυβερνήσεως κ. Ιωάννης Μεταξάς μετέβη χθες εις το υπουργείον των Στρατιωτικών και συνειργάσθη μετά του υφυπουργού κ. Παπαδήμα και του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου κ. Παπάγου. [Σημ. «Φ»: Ο Μεταξάς κατείχε και το χαρτοφυλάκιο του υπουργού Στρατιωτικών.]
ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ: Βελιγράδιον, 24.- Σήμερον οι εν Βελιγραδίω Ελληνες ετέλεσαν εις τον ναόν του Αγίου Μάρκου επιβλητικόν μνημόσυνον του Ρήγα του Φεραίου. Παρέστησαν ο ενταύθα πρεσβευτής της Ελλάδος κ. Ρωσσέτης, ο πρώτος γραμματεύς της ελληνικής πρεσβείας κ. Κύρου, ο βουλευτής Κόστιτς και άλλοι.
H. C. F. FINLAYSON: Ο παρά τη Τραπέζη της Ελλάδος οικονομικός επιθεωρητής κ. Φίνλεσον ανεχώρησε χθες διά του Σεμπλόν Οριάν ληξάσης της θητείας του. Τον κ. Φίνλεσον προέπεμψαν εις τον σταθμόν οι υποδιοικηταί κ.κ. Βαρβαρέσος και Μαντζαβίνος.