ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 26/27-VI-1937

80-chronia-prin-amp-8230-26-27-vi-1937-2197222

ΝΕΒΙΛΛ ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ: Λονδίνον, 25.- Εν τη Βουλή των Κοινοτήτων ωμίλησεν ο πρωθυπουργός κ. Τσάμπερλαιν, ο οποίος είπεν ότι το ισπανικόν ζήτημα είναι εις εκ των κυριωτέρων παραγόντων, οι οποίοι προσέδωκαν εις την σημερινήν κατάστασιν επικίνδυνον όψιν. Ο εμφύλιος αυτός πόλεμος –είπεν ο κ. Τσάμπερλαιν– θεωρείται ως εις αγών μεταξύ δύο αντιζήλων συστημάτων, των οποίων έκαστον έχει πολλούς θερμούς και ενθουσιώδεις οπαδούς εις τας άλλας χώρας. […] Τούτο αποτελεί συνεχή κίνδυνον διότι αν μία χώρα ή μία κυβέρνησις, αντιπροσωπεύουσα εν εκ των δύο τούτων ιδεωδών, επειράτο να επέμβη εις την σύρραξιν, είναι προφανές ότι μία άλλη χώρα θα εύρισκεν ότι θα της ήτο δύσκολον αν ουχί αδύνατον να μη πράξη το αυτό. Υπό τας συνθήκας ταύτας, η πολιτική της αγγλικής Κυβερνήσεως καθωρίσθη κατ’ επανάληψιν ως αποβλέπουσα εις την διατήρησιν της ευρωπαϊκής ειρήνης δι’ εντοπίσεως του εν Ισπανία πολέμου.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Βερολίνον, 26.- Εκ του γενικού τόνου των σχολίων των πρωινών γερμανικών εφημερίδων συνάγεται ότι το Βερολίνον υπεδέχθη τας δηλώσεις του Αγγλου πρωθυπουργού κ. Τσάμπερλαιν με αρκετήν ικανοποίησιν. Ο «Λαϊκός Παρατηρητής» [τονίζει] την ηρεμίαν και την ψύχραιμον αντίληψιν της καταστάσεως απηλλαγμένην προκαταλήψεων και αισθηματολογιών [του Τσάμπερλαιν].

ΟΕΔΒ: Τα διδακτικά και βοηθητικά βιβλία θα εκδίδωνται και θα διατίθενται υπό ειδικού Κρατικού Οργανισμού. Τα εγκρινόμενα βιβλία θα βραβεύωνται, τα δε δικαιώματα εκδόσεως και διαθέσεως θα περιέρχονται εις τον «Οργανισμόν Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων».