ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 1-VII-1937

ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΓΚΩΜΙΟΝ:  (Από πρωτοσέλιδο κύριο άρθρο της «Κ»]. «Δεν ελησμονήσαμεν [...] τας επιτροπάς των υπαλλήλων Τραπεζών, οι οποίοι ανήρχοντο και κατήρχοντο τας κλίμακας των υπουργείων και των εφημερίδων και είχον αίτημα εν: Την αύξησιν των μισθών των διά να ημπορέσουν να ανταποκριθούν εις τας ανάγκας μιας στοιχειώδους ζωής, διά να δυνηθούν να ζήσουν και αυτοί εις το περιθώριον έστω της ευημερίας, την οποίαν απήλαυεν ο εργοδότης των με όλας τας ανέσεις, ασφαλής διά τα κεκτημένα και αδιάφορος διά την τραγωδίαν των ανθρώπων, που μοχθούν ώρας δέκα, δώδεκα ή και περισσοτέρας κατά το εικοσιτετράωρον εις την ιδικήν του εργασίαν και διά την ιδικήν του ευτυχίαν. [...] Εχρειάζετο να αλλάξη περιεχόμενον και σκοπούς η Πολιτεία διά να καταστή ευχερές να εμβαθύνη εις την ουσίαν του κοινωνικού προβλήματος, και να το επιλύση ριζικώς. Ευτυχώς εις τον τόπον μας η δύσκολος αυτή μεταβολή [δικτατορία 4ης Αυγούστου] συνετελέσθη ειρηνικώς και πρώτη άμεσος εκδήλωσίς της ήτο η επιδίωξις της ουσιαστικής ρυθμίσεως των διαφορών αι οποίαι εχώριζαν τας κοινωνικάς ομάδας. Απόρροια ή μάλλον μέσον της τοιαύτης ρυθμίσεως υπήρξαν αι συλλογικαί συμβάσεις εργασίας. [...]».

ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ «ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ»: Βασιλικόν Θέατρον. Εις το θέατρον Ηρώδου του Αττικού. Την Παρασκευήν 2 Ιουλίου. Μετάφρασις Δ. Σάρρου, μουσική Δ. Μητρόπουλος, σκηνοθεσία Δ. Ροντήρη, σκηνογραφία Κλ. Κλώνη, ενδυμασίαι Α. Φωκά, δ/ντής ορχήστρας Γ. Λυκούδης, κίνησις χορού Πολυξένης ματέϋ [....], Φαίδρα Κατίνα παξινού, Ιππόλυτος Αλ. Μινωτής [...].

«ΤΖΙΜΗΣ Ο ΧΟΝΤΡΟΣ» ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ: Το Σάββατον 3 Ιουλίου θα γίνουν τα εγκαίνια της εν Αμαρουσίω και άνωθεν του Σιδηροδρομικού Σταθμού Ταβέρνας Τζίμη. [...] Ο πασίγνωστος επί της οδού Αχαρνών 77 ιδιοκτήτης της Αριστοκρατικής Ταβέρνας ο Τζίμης προσκαλεί [...].