ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 27-VII-1937

27s2filistor

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΓΕΡΜΑΝΟΣΟΒΙΕΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ: Εις τον «Ημερήσιον Τηλέγραφον» του Λονδίνου δημοσιεύεται το κάτωθι λίαν ενδιαφέρον άρθρον του διαπρεπούς Γάλλου δημοσιογράφου Περτινάξ [Σημ. «Φ»: Το πραγματικό του όνομα ήταν André Géraud, φωτογραφία.] σχετικώς με την πραγματικήν σημασίαν των τελευταίων εν Ρωσία διωγμών καθώς και με τας κατευθύνσεις, τας οποίας ακολουθεί ο Στάλιν εις τα ζητήματα της εσωτερικής και διεθνούς πολιτικής. « […] Οιαδήποτε εξήγησις και αν δοθή εις τα τελευταία αιματηρά γεγονότα, εκείνο το οποίον δέον να έχη τις υπ’ όψει είναι ότι το σημερινόν καθεστώς δεν θα διατρέξη άμεσον κίνδυνον καταρρεύσεως εκτός εάν εκλείψη ο Στάλιν.

[…] Ο Ρώσσος δικτάτωρ ενώ συντρίβει συστηματικώς τους ηγέτας, φροντίζει να καταστήση ηπιωτέραν την μπολσεβικικήν τυραννίαν και να φανή ευχάριστος εις τας μάζας – απόδειξις η βελτίωσις των αντιθρησκευτικών νόμων. Σκοπός του είναι να βασισθή επί της υποστηρίξεως των μαζών εις τον αγώνα του κατά της πολιτικής προνομιούχου τάξεως. Διά τον λόγον αυτόν ακριβώς απεφάσισε να παραχωρήση νέον σύνταγμα εις τον λαόν. […] Οταν αντιληφθή ότι αι κυβερνήσεις Γαλλίας και Αγγλίας, απογοητευμέναι εκ της καταστάσεως, προθύμως θα εδέχοντο […] ελευθερίαν δράσεως της Γερμανίας εν τη Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, ο Στάλιν χάριν της ιδικής του ασφαλείας, πρώτος θα σπεύση να έλθη εις συνεννόησιν με τον Χίτλερ. […]. Η βρεττανική διπλωματία γνωρίζει κάλλιστα την πραγματικότητα. Διά τούτο, κατά τας διαπραγματεύσεις αι οποίαι διεξήχθησαν με το Βερολίνον διά το νέον Λοκάρνο επέμενε πάντοτε όπως αναγνωρισθή άνευ επιφυλάξεως παρ’ όλων η αρχή περί αδιαιρέτου ειρήνης.»