ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 12-VIII-1937

80 χρoνια πριν… 12-VIII-1937

ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΣΑΓΚΑΗΣ, 1937: Λονδίνον, 11.- Αγγέλλεται εκ Σαγκάης ότι δύο μεγάλα ιαπωνικά πολεμικά και τέσσαρα μικρότερα εισήλθον εις τον λιμένα με τα πυροβόλα των εστραμμένα κατά των φρουρίων του Bου Σαγκ, άνευ επεισοδίου. Ούτως, ο αριθμός των καταπλευσάντων εις τον λιμένα της Σαγκάης ιαπωνικών πολεμικών ανέρχεται εις είκοσι επτά. Εξ άλλου ειδήσεις εκ Τόκιο αναφέρουν ότι αι ιαπωνικαί αρχαί της Σαγκάης βεβαιούν ότι η δολοφονία του Ιάπωνος αξιωματικού του ναυτικού εγένετο άνευ ουδεμιάς προκλήσεως, υπό των Κινέζων στρατιωτών. Η ανάκρισις, κατά τα μεταδιδόμενα της πρεσβείας, απέδειξεν ότι ο Ισάο Ογιάμα είχε βληθή υπό 18 σφαιρών, το δε πτώμα του ευρέθη φρικωδώς ηκρωτηριασμένον, με πολλά τραύματα κατενεχθέντα διά σπάθης (φωτογραφία, 9-8-1937).

ΑΝΘΙΣΤΑΝΤΑΙ ΟΙ ΚΙΝΕΖΟΙ: Τόκιο, 11.- Τηλεγραφήματα εκ Πεκίνου αγγέλλουν ότι τα ιαπωνικά στρατεύματα προσέβαλον το Χανκέου. Αι εκρηγνυόμεναι οβίδες μετέδωκαν το πυρ εις διάφορα σημεία της πόλεως. Ο κινεζικός στρατός ανθίσταται παρά τον σφοδρόν βομβαρδισμόν. Αι εφεδρείαι των Κινέζων προελαύνουν προς το Γιεχόλ, τέσσαρες δε μεραρχίαι προσετέθησαν εις τας κινεζικάς δυνάμεις, αίτινες ευρίσκονται εις την περιοχήν Καλγκάν-Χανκέου.

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΑΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΑΝΑΡΧΙΚΩΝ: Βερολίνον, 11.- Αγγέλλεται εκ Βαρκελώνης ότι οι αναρχικοί είχον καταρτίσει μακρόν κατάλογον πολιτικών ανδρών, τους οποίους εσκόπουν να δολοφονήσουν εις πρώτην ευκαιρίαν. Αιματηραί συρράξεις επήλθον εις Αλμπαθέτε μεταξύ αναρχικών και ανδρών της διεθνούς φάλαγγος.