ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 5-IX-1937

05s2_filr

MΑΧΗ ΤΗΣ ΜΠΕΛΧΙΤΕ: Σαλαμάνκα, 4. – Εις το μέτωπον της Αραγώνος τα εθνικά [φρανκικά] στρατεύματα κατέλαβον σημαντικάς τινάς θέσεις εις τον τομέα βορείως του Εμπρο. Η στρατηγική κατάστασις εις το μέτωπον της Αραγώνος εβελτιώθη σημαντικώς διά τους εθνικιστάς χάρις εις τας επιτυχίας ταύτας. Εις τον τομέα της Μπελχίτε οι ερυθροί [κυβερνητικοί] επανέλαβον τας επιθέσεις των αίτινες όμως απεκρούσθησαν υπό των εθνικών στρατευμάτων. Αι απώλειαι των ερυθρών εις τας μάχας ταύτας υπήρξαν εξαιρετικώς βαρείαι. Εις το νότιον μέτωπον οι ερυθροί ενήργησαν επιθέσεις τινάς εις διαφόρους τομείς αποκρουσθέντες πανταχού. [Στη φωτογραφία ο πίνακας «Batalla de belchtite» του Augusto Ferrer-Dalmau].

ΕΘΝΙΚΟΝ ΩΔΕΙΟΝ, 1926. 3ης Σ/βρίου και Σολωμού 60. Διευθυντής: Μανώλης Καλομοίρης. Διδάσκουν οι άριστοι των μουσικών μας Παιδαγωγών […] Τα μαθήματα τακτικώς από 15ης Σεπτεμβρίου. Εισιτήριοι εξετάσεις νέων μαθητών από 23ης Σεπτεμβρίου […].

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: Ελληνικά ραδιόφωνα «Ελβίρα». Μεσαία, Βραχέα, Μακρά [κύμματα]. Δρχ. 4.500!!! Προσωρινή έκθεσις οδός Λήμνου 81 (Kυψέλη) – Τηλ. 82.502.