ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 24.ΙΧ.1937

ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ ΣΥΚΟΥΤΡΗ: Απεβίωσε χθες εις Κόρινθον αιφνιδίως εκ συγκοπής της καρδίας ο υφηγητής της Φιλολογίας του Εθνικού Πανεπιστημίου και γραμματεύς της Ακαδημίας Αθηνών Ιωάννης Συκουτρής. Η κηδεία του μεταστάντος εγένετο χθες την πρωΐαν εις το Α΄ Νεκροταφείον Αθηνών. Εις την κηδείαν παρέστησαν πλείστοι καθηγηταί του Πανεπιστημίου. Στέφανοι κατετέθησαν εκ μέρους της Ακαδημίας Αθηνών, του Πανεπιστημίου και της Φιλοσοφικής Σχολής. […] Προ τετραετίας ο Ιωάννης Συκουτρής μετέφρασεν εντολή της Ακαδημίας Αθηνών το «Συμπόσιον» του Πλάτωνος. Εις το έργον τούτο ο μεταστάς έκαμε κριτικήν και αισθητικήν ανάλυσιν, ήτις προεκάλεσε ευρυτάτας συζητήσεις εις τους εκκλησιαστικούς και επιστημονικούς κύκλους. [Σημ. «Φ»: Στην πραγματικότητα, ο Συκουτρής αυτοκτόνησε με χάπια Βερονάλ. Η ηθική βάση τής εναντίον του πολεμικής ήταν φαρισαϊκή καθώς αυτή δεν ξέσπασε όταν εκδόθηκε το «Συμπόσιο», αλλά αργότερα, όταν ο Συκουτρής διεκδικούσε έδρα στο Πανεπιστήμιο.]

ΣΙΝΟΪΑΠΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ: Παρίσιοι, 23.- Κατά τηλεγραφήματα εκ Σαγκάης, ιαπωνικά αεροπλάνα ενεφανίσθησαν και πάλιν ύπερθεν του Νανκίν, έρριψαν δε περί τας είκοσι βόμβας καθ’ ην στιγμήν διήρχοντο του Κιαγκ-Γιαν. […] Η κυριωτέρα αγγλική εφημερίς της βορείου Κίνας «Τάιμς του Πεκίνου και του Τιεν-Τσιν» περιγράφει διά ζωηρών χρωμάτων τας καταστροφάς άτινας επέφερεν ο πόλεμος εις τα εν Κίνα οικονομικά συμφέροντα των Ευρωπαίων.

ΤΟ ΡΑΪΧ, Ο ΦΡΑΝΚΟ ΚΑΙ ΟΙ ΑΦΡΙΚΑΝΟΙ ΤΟΥ: Βερολίνον, 23.- Αγγέλλεται εκ Σαλαμάνκας ότι η τελετή της επιδόσεως των διαπιστευτηρίων του νέου πρεσβευτού του Ράιχ φον Στόρερ προς τον Στρατηγόν Φράνκο διεξήχθη μετά πάσης επισημότητος. […] Την μεσημβρίαν προσήλθεν υπό τους ήχους της μουσικής ο Στρατηγός Φράνκο συνοδευόμενος υπό της εκ Μαροκινών σωματοφυλακής του. Το πλήθος εξέσπασεν εις ζωηράς επευφημίας υπέρ του Στρατηγού και του Ράιχ.

ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ: Χθες την 6.30 μ.μ. εγένοντο μετά πάσης επισημότητος τα εγκαίνια της Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων επί παρουσία του Προέδρου της Κυβερνήσεως κ. Ιωάννου Μεταξά.

BAIN MIXTES: Και χθες εξηκολούθησεν η υπερβολική ζέστη. Η αναβίωσις αυτή του καλοκαιριού χαιρετίζεται με νέαν περίοδον θαλασσίων λουτρών – μεικτών φυσικά.