ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 22-IX-1937

22s2_fr

ΤΟΜΑΣ ΜΑΖΑΡΥΚ: Πράγα, 21.- Σήμερον εγένετο επιβλητική, τη συμμετοχή όλων των τάξεων και των πολιτικών κομμάτων της Τσεχοσλοβακίας, η κηδεία του τέως προέδρου Μάζαρυκ. Το πένθος ήτο γενικόν. Ολοι οι κάτοικοι, όλων των πολιτικών και θρησκευτικών αποχρώσεων, διατελούν υπό το κράτος της ιδέας ότι απώλεσαν τον πατέρα των. Παντού ήσαν ανηρτημέναι πένθιμοι σημαίαι, εις τας γωνίας δε των οδών εκαίοντο λαμπάδες. Η τελετή της κηδείας ήρχισε την πρωίαν εις την αυλήν του πύργου της Πράγας. Μετά την απαγγελίαν των νεκρικών ευχών απεχαιρέτισε τον νεκρόν ο πρόεδρος της Τσεχοσλοβακίας κ. Μπένες, ακολούθως δε εσχηματίσθη η νεκρική πομπή, με επικεφαλής τον γενικόν επιθεωρητήν του στρατού στρατηγόν Σιρόβυ και τας σημαίας και τα λάβαρα του στρατού. Το δρομολόγιον της πομπής ήτο όμοιον με εκείνο το οποίον ηκολούθησε την 21ην Δεκεμβρίου 1918 ο πρόεδρος Mάζαρυκ όταν επανήλθε μετά τον πόλεμον εις την πατρίδα του ως αρχηγός του ανεξαρτήτου τσεχοσλοβακικού κράτους. Η πομπή κατέληξεν εις το μικρόν νεκροταφείον του χωρίου Λάνυ, 30 χιλιόμετρα δυτικώς της πόλεως.

Δ.Σ. ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ: Διά δημοσιευθέντος Βασιλικού Διατάγματος το νέον πενταμελές Διοικητικόν Συμβούλιον του Βασιλικού [Εθνικού] Θεάτρου καταρτίζεται ως εξής: Πρόεδρος ο κ. Εμμαν. Τσουδερός και μέλη οι κ.κ. Ι. Χαλκοκονδύλης, Π. Νιρβάνας, Γρ. Ξενόπουλος και Γ. Μαντζούφας.