ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 29-IX-1937

80-chronia-prin-amp-8230-29-ix-1937-2211492

ΑΠΟ ΤΗ ΧΙΜΑΙΡΑ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ: Βερολίνον, 28. – Ευρισκόμεθα ενώπιον ιστορικής στιγμής». [Συνάντηση Χίτλερ και Μουσσολίνι]. Με αυτήν την φράσιν ήρχισαν απόψε αι εκπομπαί των γερμανικών σταθμών αι περιγράφουσαι την εσπερινήν μεγαλειώδη συγκέντρωσιν εις το Μάιφελντ, παρά το Ολυμπιακόν Στάδιον, όπου μετά την προσφώνησιν του υπουργού της Προπαγάνδας κ. Γκαίμπελς έλαβε τον λόγον ο αρχηγός καγκελλάριος κ. Χίτλερ ειπών τα εξής: […] Σεις, Μπενίτο Μουσσολίνι, διεπιστώσατε αυτοπροσώπως κατά τας ημέρας αυτάς ότι η Γερμανία είναι κυρίαρχον εθνικόν κράτος και είναι τούτο τόσον αληθές όσον και το ότι η Ιταλική αυτοκρατορία κατέστη εκ νέου διά της εθνικής δράσεως και στρατιωτικής της δυνάμεως μία παγκόσμιος δύναμις. Τοιουτοτρόπως η δύναμις των δύο αυτών αυτοκρατοριών [Γερμανίας και Ιταλίας] είναι ικανή να εγγυηθή την διατήρησιν του καθεστώτος μιας Ευρώπης εχούσης ακόμη συναίσθησιν της υπερτέρας αποστολής της και αρνουμένης να πέση θύμα των καταστροφέων της. […] Οποιος θελήση να αποπειραθή να διαλύση ή να χωρίση τα δύο από κοινού βαδίζοντα έθνη, ευνοών το ένα διά να μηχανορραφήση με το άλλο ας γνωρίζη ότι θα αποτύχη. Εκατόν δέκα πέντε εκατομμύρια [Γερμανών και Ιταλών] ανθρώπων ηνωμένων εις ένα σώμα και μίαν ψυχήν και εχόντων την ιδίαν θέλησιν των δύο αυτών που βλέπετε ενώπιόν σας παρέχουν αυτήν την διαβεβαίωσιν. ]…».