ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 30-IX-1937

ΣΙΜΩΝΟΠΕΤΡΑ ΥΠΕΡ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ: Εις τον Πρόεδρο της Κυβερνήσεως [Ιωάννην Μεταξάν] απεστάλη υπό της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας του Αγίου Ορους το ποσόν των πεντήκοντα χιλιάδων υπέρ της βασιλικής μας αεροπορίας. Ο κ. Πρόεδρος της Κυβερνήσεως απήντησεν διά της εξής επιστολής: «Πανοσιολογιώτατε ηγούμενε, έλαβα μετά χαράς και συγκινήσεως την απόδειξιν της Εθνικής Τραπέζης, υποκαταστήματος Καρυών, εξ ης εμφαίνεται η υπό της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας κατάθεσις υπέρ της βασιλικής αεροπορίας δραχμών 50.000. Συγχαίρω υμάς και τους εν τω υφ’ υμάς Κοινοβίω διαβιούντας διά το πατριωτικόν υμών φρόνημα και σας ευχαριστώ θερμώς διά την κατά τοιούτον περιφανή τρόπον εκδηλουμένην πίστιν υμών προς εμέ και το έργον μου. Μετά των δεουσών προσρήσεων, Ι. Μεταξάς».

ΕΚ ΤΩΝ ΑΡΙΣΤΩΝ: Εις την Δραματικήν Σχολήν του Ωδείου Αθηνών θα διδάξουν και κατά το αρξάμενον σχολικόν έτος οι καθηγηταί αυτής κ. Δ. Ροντήρης και Α. Βεάκης. […].

ΤΙΤΟΣ ΞΗΡΕΛΛΗΣ: Ο κ. Τίτος Ξηρέλλης του οποίου η καλλιτεχνική σταδιοδρομία είναι ευφήμως γνωστή, τόσον εν Αμερική όσον και εν Ευρώπη, διωρίσθη καθηγητής της Μονωδίας εις το Ελληνικόν Ωδείον (οδός Φειδίου 3).

ΘΕΑΤΡΟΝ ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ: «Ευτυχώς επτωχεύσαμεν». Θρίαμβος Μαρίκας – Λογοθετίδη. Η περίφημη κωμωδία του κ. Θ. Συναδινού.