ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 6-X-1937

F. D. ROOSEVELT QUARANTINE SPEECH: Nέα Υόρκη, 5.- Ο Πρόεδρος κ. Ρούσβελτ εξεφώνησε σήμερον εν Σικάγω βαρυσήμαντον λόγον. «Δεκαετία ολόκληρος, η οποία μας επέτρεπε να τρέφωμεν μεγάλας ελπίδας –είπεν– αφ’ ότου πλέον των εξήκοντα εθνών ανέλαβον την υποχρέωσιν να μη ανατρέχουν εις τα όπλα διά να στηρίξουν την πολιτικήν των. Οι υψηλοί πόθοι, οίτινες ηρμηνεύθησαν διά του Συμφώνου Μπριάν – Κέλλογκ, και αι ελπίδες ειρήνης, αι οποίαι ανέθαλον τότε, μετετράπησαν έκτοτε εις φόβους μεγάλων συμφορών. Η σημερινή επικράτησις του τρόμου και της διεθνούς ανομίας ήρχισε διά της αδικαιολογήτου επεμβάσεως ενίων χωρών εις τας εσωτερικάς υποθέσεις των άλλων [εννοεί Ισπανία, επέμβαση Γερμανίας, Ιταλίας, Σοβιετικών] ή διά επιδρομών προς κατάκτησιν ξένων εδαφών [εννοεί Ιαπωνία κατά Κίνας] κατά παράβασιν των συνθηκών. Η κατάστασις επεδεινώθη ήδη εις βαθμόν ώστε να απειλήται σοβαρώς ο πολιτισμός. Χωρίς να κηρυχθή πόλεμος και χωρίς καμμίαν δικαιολογίαν, άμαχοι πολίται, γυναίκες και παιδία δολοφονούνται με βόμβας. […] Εάν ταύτα –συνέχισε ο πρόεδρος Ρούσβελτ– συμβαίνουν εις άλλα μέρη του κόσμου δεν σημαίνει ότι δεν δυνάμεθα να φαντασθώμεν ότι η Αμερική θα τ’ αποφύγη.» […] Ο κ. Ρούσβελτ παρέβαλε την κατάστασιν προς επιδημίαν την οποίαν η ολότης δέον ν’ ανακόψη επιβάλλουσα λοιμοκάθαρσιν εις τους προσβεβλημένους [Σημ. «Φ»: Εξ ου και ο λόγος αυτός πέρασε στην Ιστορία ως F. D. Roosevelt quarantine speech.] Θα συνεχίσω – εξηκολούθησε– την πολιτικήν της ειρήνης και θα προσπαθήσω να μη αναμιχθώμεν εις πόλεμον […] Εκ της καταστάσεως όμως ταύτης των πραγμάτων, η ειρήνη απειλείται. […] Τα έθνη, τα οποία θα επειρώντο να παραβιάσουν συμφωνίας και να προσβάλουν δικαιώματα άλλων, να αποτρέπωνται του σκοπού των. […].»