ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 16/17-X-1937

ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ ΗΠΑ: Λονδίνον, 15.- Ο υπουργός των Εξωτερικών κ. Αντονυ Ηντεν εξεφώνησε σήμερον ενδιαφέροντα λόγον ενώπιον της συνελεύσεως του Συντηρητικού Κόμματος εις Λαντούντνα της βορείου Ουαλλίας. Ο κ. Ηντεν […] στρέφων είτα τον λόγον του εις τα ζητήματα της Απω Ανατολής […είπεν ότι] ο εκφωνηθείς εν Σικάγω λόγος [του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Φρ. Ντ. Ρούσβελτ] ήτο σάλπισμα, επίκλησις προς όλους τους λαούς να επανεύρουν την πίστιν των εις την ιερότητα του λόγου και των συνθηκών. Είναι λίαν ευπρόσδεκτον δι’ ημάς ότι εις ημέρας καθ’ ας επικρατεί διεθνής παραβίασις και παρανομία, ο Πρόεδρος της ισχυροτέρας δημοκρατίας του κόσμου μάς υπομνήσκει με τας επιβλητικάς του φράσεις ότι δεν παρήλθε πολύς καιρός αφ’ ότου όλοι ημείς εδώσαμεν τον λόγον μας να μη ανατρέξωμεν εις την βίαν και να μεταχειρισθώμεν αυτήν ως όργανον της εθνικής πολιτικής.

ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΑ:  […] Εν συνεχεία ο κ. Ηντεν παρέστησεν εμφαντικώτατα ως εν εκ των μάλλον ικανοποιητικών σημείων της εξωτερικής πολιτικής το γεγονός ότι κατά το παρελθόν έτος προέκυψε καταφανώς κοινότης συμφερόντων και απόψεων μεταξύ των δύο μεγάλων χωρών, της Αγγλίας και της Γαλλίας, κοινότης, ήτις απέδειξεν επί μάλλον και μάλλον ότι αι χώραι αύται είναι θεματοφύλακες μεγάλων παραδόσεων, αίτινες αξίζει να διατηρηθούν. Της απόψεως ταύτης υπό την οποίαν εμφανίζεται η σημερινή κατάστασις του κόσμου, συνείδησιν απέδειξεν επίσης ότι έχει η Αμερική παρά την απόστασιν ήτις την χωρίζει από την ευρωπαϊκήν σκηνήν. [Σημ. «Φ»: Οι δηλώσεις αυτές έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα μετά την προ ολίγων τότε ημερών διακήρυξη του Χίτλερ ότι «η Συνθήκη των Βερσαλλιών απέθανε»…]