ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 29.X.1937

ΜΑΓΙΟΡΚΑ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΙΣΠΑΝΙΚΟΥ ΕΜΦΥΛΙΟΥ:  Παρίσιοι, 28.- Κατά τηλεγραφήματα των εν τη νήσω Μαγιόρκα ανταποκριτών των γαλλικών εφημερίδων, η Πάλμα της Μαγιόρκας και γενικώς ολόκληρος η νήσος γίνεται το κέντρον της συγκεντρώσεως των εθνικών [φρανκικών] ναυτικών δυνάμεων με σκοπόν τον αποκλεισμόν των παραλίων της κυβερνητικής Ισπανίας. Πράγματι κατά τα αυτά τηλεγραφήματα, ο εθνικός ισπανικός στόλος αρχίζει από αύριον τον αποκλεισμόν των παραλίων της κυβερνητικής Ισπανίας από των συνόρων μέχρι της Αλμέριας, ήτοι κατά μήκος όλης της κυβερνητικής ακτής εξικνουμένης μέχρις 800 χιλιομέτρων. [Στον χάρτη εμφανίζεται η διάταξη του μετώπου του ισπανικού εμφυλίου πολέμου τον Οκτώβριο του 1937. Με χρώμα ρόδινο εικονίζονται οι περιοχές οι ελεγχόμενες από τις κυβερνητικές δυνάμεις.]

ΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΟ ΓΑΛΛΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ: Παρίσιοι, 28.- Αγγέλλεται εκ Ρώμης ότι ο αριθμός των θυμάτων μεταξύ των διαδηλωτών του Πορ Λυωταί ανέρχεται εις τρεις νεκρούς και είκοσι τραυματίας. Ενηργήθησαν περί τας εξήκοντα συλλήψεις. Η νυξ διήλθεν ήρεμος εις την ευρωπαϊκήν και την ιθαγενή συνοικίαν.

ΓΑΛΛΙΚΟ ΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ:  Παρίσιοι, 28.- Ο κομματικός ανταγωνισμός εις την Γαλλίαν προσλαμβάνει και πάλιν μεγαλυτέραν οξύτητα. Η διάσπασις του Λαϊκού Μετώπου θα έχη ως συνέπειαν την παραίτησιν της κυβερνήσεως Σωτάν.

ΑΠΟΡΟΙ ΕΛΛΗΝΟΠΑΙΔΕΣ ΕΞ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ:  Ο παρεπιδημών ενταύθα Πρωθιεράρχης Αυστραλίας κ. Τιμόθεος επεσκέφθη τον υπουργόν των Θρησκευτικών κ. Γεωργακόπουλον, εις τον οποίον ανέφερε λεπτομερώς τας ανάγκας του Ελληνισμού της Αυστραλίας. Ο κ. υπουργός θα εισηγηθή όπως αποστέλλωνται κατ’ έτος δέκα άποροι Ελληνόπαιδες εξ Αυστραλίας, ίνα μορφώνονται εις την Ελλάδα δαπάναις του Κράτους.

«ΠΑΓΚΕΙΟΝ»:  Κάθε Κυριακήν 5 μ.μ. εις την μεγάλην αίθουσαν του ξενοδοχείου «Πάγκειον» [πλατεία Ομονοίας και οδός Αθηνάς], ο χορός του κ. Ξανθάκη.