ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 27-X-1937

ΚΡΙΣΗ ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ: Βρυξέλλαι, 26.- Η Α.Μ. ο Βασιλεύς εδέχθη σήμερον τον κ.κ. Μαξ, υπουργόν άνευ χαρτοφυλακίου, ανήκοντα εις το σοσιαλιστικόν κόμμα, τον γερουσιαστήν κ. Ντεμόν, ανήκοντα εις το κόμμα των Ρεξιστών [φιλοναζιστικό], και τον κ. Φύσερ της σοσιαλιστικής αριστεράς. Ωσαύτως ο Αναξ εδέχθη τον πρώην πρωθυπουργόν κ. Ζασπάρ του Καθολικού Κόμματος και τον κ. Υμανς των φιλελευθέρων. Αι συνομιλίαι τας οποίας διεξάγει η Α.Μ. διά την λύσιν της κυβερνητικής κρίσεως διεκόπησαν την νύκτα […] καθόσον ο Αναξ θα μεταβή την πρωΐαν εις Ναμούρ, όπου θα παρακολουθήση τα στρατιωτικά γυμνάσια. […] Τα μέλη της δεξιάς εν τω Κοινοβουλίω δι’ επιτροπής αυτών παρουσιασθείσεις την πρωΐαν εις τον κ. Βαν Ζέελανδ εξέφρασαν προς αυτόν την ευγνωμοσύνην και συμπάθειαν της ομάδος, καθώς επίσης και την λύπην των διά την αποχώρησιν αυτού εκ της κυβερνήσεως. [Στη φωτογραφία, δύο σημαντικές πολιτικές προσωπικότητες του Βελγίου: ο Πωλ-Ανρύ Σπαάκ, τότε υπουργός των Εξωτερικών και μεταπολεμικώς σημαίνον πρόσωπο του ΝΑΤΟ, και ο Πωλ βαν Ζέελανδ. Πηγή: Bibliothèque Nationale de France.]

ΒΑΣΟΣ ΦΑΛΗΡΕΑΣ: Κατά πληροφορίας εκ Παρισίων, εις τον Ελληνα γλύπτην κ. Β. Φαληρέαν απενεμήθη το χρυσούν μετάλλιον της διεθνούς καλλιτεχνικής εκθέσεως των Παρισίων διά την φιλοτεχνημένην παρ’ αυτού προτομήν του διευθυντού της Γαλλικής Οπερας κ. Φιλίππου Γκομπέρ [Philippe Gaubert].