ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 30/31-X-1937

ΑΓΓΕΛΟΥ ΤΕΡΖΑΚΗ «ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΣΑ ΙΖΑΜΠΩ»:  (Η «Καθημερινή» προαναγγέλλει τη δημοσίευση του μυθιστορήματος του Τερζάκη σε συνέχειες από τις 7 Νοεμβρίου 1938. Σήμερα το μυθιστόρημα κυκλοφορεί από τις εκδόσεις του Βιβλιοπωλείου της «Εστίας»).
ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Εδημοσιεύθη Βασιλικόν Διάταγμα, δυνάμει του οποίου γίνεται δεκτή η υποβληθείσα παραίτησις του Διευθυντού των Γενικών Αρχείων του Κράτους κ. Ιωάννου Βλαχογιάννη, εκφραζομένης εις αυτόν της Βασιλικής ευαρεσκείας διά την μακράν και ευδόκιμον υπηρεσίαν του. [Σημ. «Φ»: Τον Βλαχογιάννη διεδέχθη στα ΓΑΚ ο Κεφαλλήν, γνώριμος του Μεταξά, Διονύσιος Ζακυθηνός, όπου παρέμεινε έως το 1946. Το 1970, καθηγητής Πανεπιστημίου, παραιτήθηκε σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την πολιτική της Χούντας στα Πανεπιστήμια. Υπήρξε λαμπρός ιστορικός, μαθητής του Καρόλου Ντηλ].
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ: Σήμερον θα ομιλήση εν τη αιθούση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών ο δικηγόρος και υφηγητής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου κ. Θεμ. Δ. Τσάτσος. Θέμα: «Η έκτασις του δεδικασμένου επί των αποφάσεων του Συμβουλίου Επικρατείας».
ΜΑΝΟΥΗΛ ΓΕΔΕΩΝ: Αι διά την χειμερινήν περίοδον εργασίαι του Συλλόγου Μεσαιωνικών Γραμμάτων άρχονται αύριον εν τη Αρχαιολογική Εταιρία. Θέμα: «Κλήμης και Ράπτης, μητροπολίται Ιωαννίνων» (1680-1733) υπό του κ. Μ. Γεδεών.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΓΡΗΣ: Σήμερον το απόγευμα εις το Δημοτικόν Πειραιώς ο θίασος «Εταιρία Καλλιτεχνών» παίζει την περίφημον ελληνική κωμωδίαν του κ. Δημ. Μπόγρη: «Καινούργια Ζωή».
DOPOLAVORO: Εις την Σόφιαν συνήλθεν εσχάτως το Β΄ Συνέδριον της μετεργατικής ψυχαγωγίας, εις το οποίον μετέσχον η Βουλγαρία, η Πολωνία, η Αυστρία, η Ρουμανία, η Τσεχοσλοβακία, η Γερμανία, η Ουγγαρία και η Ελλάς. […].