ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 1-XI-1937

ΒΑΤΙΚΑΝΟ ΚΑΙ ΡΑΪΧ: Παρίσιοι, 30. – Ειδήσεις εκ Ρώμης βεβαιούν ότι ουδεμία εισέτι τάσις βελτιώσεως των σχέσεων μεταξύ της Αγίας Εδρας και του Ράιχ, εξεδηλώθη. Κατά το διαρρεύσαν θέρος, η καθολική διδασκαλία εις τα σχολεία του Βερολίνου και άλλων πόλεων κατηργήθη. Η οργάνωσις της καθολικής νεολαίας εις πλείστα μέρη διελύθη. Εις τα γεγονότα αυτά οι εν Ρώμη διαβλέπουν εμφανώς την αρχήν του αντικαθολικού κινήματος, το οποίον επεκτείνεται και θα επεκταθή έτι περισσότερον εις την Γερμανίαν. Αι καθολικαί θέσεις απειλούνται ολονέν περισσότερον. Ο χιτλερισμός τας καταστρέφει βαθμιαίως. […] Κατά μίαν διάδοσιν […] ο Πάπας [Πίος ο 11ος, φωτογραφία] μετά την επάνοδόν του από το Καστέλ Γκαντόλφο θα εκδώση νέαν διακοίνωσιν κατά της χιτλερικής πολιτικής. […] Η καθολική εφημερίς “Ιταλία” του Μιλάνου, τονίζει ότι το Ράιχ συμπεριφέρεται προς το Βατικανόν κατά τρόπον κατά τον οποίον δεν θα συμπεριεφέρετο προς μιαν άλλην ανωτέραν δύναμιν […].

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΟΡΛΑΝΔΟΣ: Εκ του Αρχαιολογικού Τμήματος του υπουργείου της Παιδείας ανεκοινώθη ότι θα συνεχισθούν και εφέτος αι αρχαιολογικαί ανασκαφαί εις τη Σικυώνα. Την εποπτείαν των ανασκαφών ανέλαβεν ο διευθυντής Αναστηλώσεων και καθηγητής του Πολυτεχνείου κ. Ορλάνδος.

ΚΥΠΡΙΟΙ ΠΟΙΗΤΕΣ: Αιμ. [ιλίου] Χ. [ουρμουζίου] «Δύο νέοι τόμοι κυπριώτικων τραγουδιών». [Κριτικό σημείωμα για την post mortem έκδοση του τέταρτου τόμου των «Τζυιπριώτικων Τραγουδκιών» του Δημητρίου Λιπέρτη και της συλλογής «Η Παραλαή του τζιαιρού» του Παύλου Λιασίδη].