ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 12.ΧΙ.1937

GETULIO VARGAS: Η ανώμαλος εσωτερική κατάστασις η οποία από πολλού υφίστατο εν Βραζιλία έλαβεν εντελώς απρόοπτον εξέλιξιν. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Βάργκας (φωτογραφία), υπείκων εις τας παρακλήσεις του στρατού, του στόλου και των παραγωγικών τάξεων, απεφάσισε να θέση τέρμα εις την αποσυνθετικήν δράσιν των πολιτικών κομμάτων και των ανατρεπτικών στοιχείων τα οποία παρεκώλυαν συστηματικώς το έργον της κυβερνήσεως. […] Την πρωίαν της παρελθούσης Τετάρτης [10 Νοεμβρίου 1937], η κυβέρνησις υπό την άμεσον ηγεσίαν του Προέδρου της Δημοκρατίας, ανήγγειλεν ότι διέλυσε την Βουλήν, τη Γερουσίαν και τα νομοθετικά σώματα των πολιτειών, ότι επέβαλε την λογοκρισίαν και ότι συνέταξε τας γενικάς γραμμάς του νέου καταστατικού χάρτου της χώρας. Την εσπέρα της ιδίας ημέρας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Βάργκας, ωμίλησεν από ραδιοφώνου, εξηγήσας τους λόγους οι οποίοι επέβαλον τη μεταβολήν. [Ο Ζετούλιο Βάργκας υπήρξε ένας από τους πλέον αποτελεσματικούς ηγέτες του λατινοαμερικανικού λαϊκισμού. Κυβέρνησε δικτατορικώς έως το 1945 και το 1951 το εκλογικό σώμα τον επανεξέλεξε Πρόεδρο της Δημοκρατίας έως την υπό μυστηριώδεις συνθήκες αυτοκτονία του το 1954. Οι σημερινοί πολιτικοί απόγονοί του στη Βραζιλία συγκροτούνται στο κεντροαριστερό Δημοκρατικό Εργατικό Κόμμα και στο κεντροδεξιό Βραζιλιανό Εργατικό Κόμμα].
ΣΑΙΞΠΗΡ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Ρώμη, 11. – Ο εν Λονδίνω ανταποκριτής του Πρακτορείου Στέφανι τηλεγραφεί ότι ο Αντιναύαρχος Μπίμις, συντηρητικός βουλευτής, ηρώτησε τον υπουργόν των Ναυτικών ποίαι αποφάσεις ελήφθησαν αναφορικώς προς το μέλλον της Κύπρου ως πιθανής βάσεως. Ο υφυπουργός των Ναυτικών κ. Σαίξπηρ απήντησεν ότι ουδεμία σχετική απόφασις ελήφθη και ότι το ζήτημα της Κύπρου αποτελεί μίαν των πολλών απόψεων του ευρυτέρου ζητήματος του αφορώντος τη στρατηγικήν κατάστασιν εν τη Μεσογείω.
ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΣΕ: Ο υφυπουργός της Εργασίας κ. Δημητράτος ανεκοίνωσεν ότι ήρχισεν ο έλεγχος εις τας επιχειρήσεις, διά να εξακριβωθή κατά πόσον εφαρμόζεται η τελευταία Συλλογική Σύμβασις Εργασίας.