ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 1-ΧΙΙ-1937

ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΙΡΕΙ Ο ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΣ: Ο Πρόεδρος της Κυβερνήσεως κ. Ιωάννης Μεταξάς επί τη σημερινή ενάρξει της λειτουργίας του θεσμού των Κοινωνικών Ασφαλίσεων [ΙΚΑ] προέβη εις τας κατωτέρω δηλώσεις: «Ο εργατικός κόσμος, αλλά και ο κόσμος των εργοδοτών και όλοι οι Ελληνες πρέπει να χαιρετίσωμεν την σημερινήν ημέραν κατά την οποίαν αρχίζει η ουσιαστική εφαρμογή του θεσμού των Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ως την ημέραν καθ’ ην συντελείται το μεγαλύτερον κοινωνικόν έργον και σημειούται ένας μεγάλος ιστορικός σταθμός εις την κοινωνικήν μας πρόοδον. […] Ο εργατικός κόσμος, που εις τας Κοινωνικάς Ασφαλίσεις θα εύρη τον στοργικόν προστάτην όταν αρρωστήση αυτός και τα παιδιά του ή η γυναίκα του, τον πρόθυμον χορηγητήν όταν πάθει ατύχημα στη δουλειά του, θα εύρη περίθαλψιν εις τα γεράματά του, έχει καταλάβει καλά τι σημασία έχει η επιτυχία και η πρόοδος του θεσμού. […]».

ΤΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ:  (Από κριτική του Alex Thurneyssen.) «Με το Τρίο Αθηνών [Βολωνίνης, Φαραντάτος, Κουρούκλη] απέκτησεν η Ελλάς ένα συγκρότημα Μουσικής Δωματίου, που θα μπορούσε κανείς, χωρίς αμφιβολία, να συγκαταλέξη μεταξύ των καλυτέρων του είδους του. Τι σημασία έχει αυτό για μια χώρα, όπου λείπει η “παράδοσις’’ μουσικής δωματίου θεωρώ περιττόν να εξηγήσω. […]».

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΣΑΡΑΝΤΙΔΗΣ: Την προσεχή Δευτέραν ο θίασος Κοτοπούλη θα παρουσιάση την νέαν κωμωδίαν του Δ. Φωτιάδη «Ο κόσμος ανάποδα» κατ’ ελευθέραν διασκευήν από την ρωμαϊκήν κωμωδίαν του Πλαύτου «Μέναιχμος» και σκηνοθεσίαν Γιαν. Σαραντίδη.