ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 20-XII-1937

80-chronia-prin-amp-8230-20-xii-1937-2224150

ΣΙΝΟΪΑΠΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ: Λονδίνον, 19.- Μετά την πτώσιν του Νανκίν [πρωτεύουσα τότε της Κίνας], κατά τα γραφόμενα του αγγλικού Τύπου, αναμένεται ότι η ιαπωνική Κυβέρνησις πρόκειται να λάβη δραστικώτερα μέτρα εναντίον της Κίνας κατά της οποίας ίσως κηρύξη επισήμως πλέον τον πόλεμον. Εις τας ενεργείας της ταύτας η ιαπωνική Κυβέρνησις θα προβή υπό την πίεσιν των στρατιωτικών κύκλων της Ιαπωνίας. Την άποψιν των τελευταίων η Κυβέρνησις του Τόκιο υιοθέτησεν απολύτως. […] Φυσικά υπάρχουν πολλοί Ιάπωνες οι οποίοι θλίβονται διότι η Ιαπωνία ακολουθεί τόσον αυστηράν πολιτικήν έναντι της Κίνας, αλλά δεν τολμούν να αντιτείνουν. Οι στρατιωτικοί είναι σήμερον οι πραγματικοί κύριοι της καταστάσεως και, κατά τας πληροφορίας του [ιαπωνικού] Πρακτορείου Ντομέι, είναι αποφασισμένοι να διεξαγάγουν τον πόλεμον μέχρι τέλους μετ’ εμπιστοσύνης εις την τελικήν νίκην. [Στη φωτογραφία, Κινέζοι αιχμάλωτοι στο Νανκίν.]

ΜΑΝΤΖΟΥΡΙΑ: Παρίσιοι, 19.- Κατά πληροφορίας εκ Τόκιο, η Eταιρεία Μεταναστεύσεως του Μαντζουκουό θ’ αποστείλη το προσεχές έτος 30.000 νέων Ιαπώνων εις το Μαντζουκουό διά να επιδοθούν εις την γεωργίαν και να βοηθήσουν εις την αγροτικήν ανάπτυξιν της χώρας. […] Οι νέοι μετανάσται εκλέγονται μεταξύ των εφήβων, οι οποίοι εξήλθον των σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως και οι οποίοι δεν έχουν ακόμη την νόμιμον ηλικίαν της κατατάξεώς των εις τον στρατόν.