ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 28-XII-1937

80-chronia-prin-amp-8230-28-xii-1937-2225175

ΓΕΡΜΑΝΟΣΟΒΙΕΤΙΚΟ: Παρίσιοι, 26.- Εις το «Φιγαρό» δημοσιεύεται υπό πάσαν επιφύλαξιν τηλεγράφημα εκ Βαρσοβίας, το οποίον αναφέρει ότι εις την εφημερίδα «Νόβα Πράβντα» ανεγράφη η πληροφορία, καθ’ ην ο Στάλιν είναι διατεθειμένος να προτείνη εις την Γερμανίαν και την Ιταλίαν την σύναψιν συμφώνου μη επιθέσεως, εικοσαετούς ισχύος. Η εφημερίς «Νόβα Πράβντα» τονίζει ότι εάν η πρότασίς του γίνη αποδεκτή, ο Στάλιν θα επιτρέψη την εν λευκώ δράσιν της Γερμανίας τόσον εις την Ανατολικήν Ευρώπην όσον και εις τα Βαλκάνια και θα υποστηρίξη την μεσογειακήν πολιτικήν της Ιταλίας. Η αποδοχή ωσαύτως της προτάσεως θα είχεν ως αποτέλεσμα την αποχώρησιν της Ρωσίας από την Κοινωνίαν των Εθνών. [Στη φωτογραφία, 20 μήνες αργότερα η επιβεβαίωση του Γερμανοσοβιετικού Συμφώνου, στις 23 Αυγούστου 1939 στη Μόσχα. Από αριστερά: Φρίντριχ Γκάους, Ιωακείμ φον Ρίμπεντροπ, Στάλιν και Βιατσεσλάβ Μόλοτωφ.]

…ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΟΒΙΕΤΙΚΕΣ ΟΧΥΡΩΣΕΙΣ: Λονδίνον, 26.- Αγγέλλεται εκ Μόσχας ότι η Σοβιετική κυβέρνησις απεφάσισε την εκτέλεσιν οχυρωματικών έργων εις τας βορείους ρωσικάς επαρχίας. Διά των έργων τούτων η Σοβιετική Ενωσις επιδιώκει να εξασφαλίση τον απόλυτον έλεγχον επί των θαλασσίων συγκοινωνιών της αρκτικής ζώνης.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΖΑΚΥΘΙΝΟΣ: Διά Διατάγματος προάγεται εις Διευθυντήν των Γενικών Αρχείων του Κράτους ο μέχρι τούδε υποδιευθυντής Διονύσιος Ζακύνθιος (sic).