ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 3-I-1937

80-chronia-prin-amp-8230-3-i-1937-2225820

ΓΑΛΛΙΑ, ΣΕ ΚΡΙΣΗ ΤΟ ΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ: Παρίσιοι, 2.- Γενική απεργία των εργατών και υπαλλήλων εις την πρωτεύουσαν κατόπιν των ληφθέντων υπό του κ. Σωτάν αποφασιστικών μέτρων. Το κράτος του νόμου επεβλήθη και η αναρχία η προκληθείσα εκ της καταλήψεως εργοστασίων και καταστημάτων πιστεύεται ότι θα τερματισθή οριστικώς. […] Οι δυσχίλιοι εργάται των εργοστασίων ελαστικών Γκουντρίς [φωτογραφία] εις Κολόμπ, προάστειον των Παρισίων, ευρίσκονται εις απεργίαν από της 15ης Δεκεμβρίου και κατέχουν το εργοστάσιον. […] Μετά την γενικήν απεργίαν αναφαίνονται νέαι οξύτητες εντός των κόλπων της Κυβερνήσεως [Λαϊκό Μέτωπο], αφού είναι γεγονός ότι οι σοσιαλισταί και οι κομμουνισταί ετάχθησαν παρά το πλευρόν των εργατών.
XOYΡΜΟΥΖΙΟΣ ΓΙΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ 1937:  (Από σημείωμα με τίτλο «Αντί απολογισμού».) « […] Η ποίησις –αν εξαιρεθή ο τόνος των υπερρεαλιστών ο οποίος εδημιούργησε την αυταπάτην του νεωτερισμού ενώ θα ημπορούσε να δημιουργήση και την εντύπωσιν, εάν ο υπερρεαλισμός, σε μας κυρίως, δεν ήτο ένας πρόχειρος εμβολιασμός παραλογισμού στον κορμό της παλαιάς τέχνης– δεν εξέφυγε από την αρπάγη του ρομαντικού κλαυθμηρίσματος, όταν δεν υπήρξε τυφλή μίμηση εκείνου που αποκαλούμε “καρυωτακισμό” ενώ θα μπορούσαμε ίσως να χαρακτηρίσουμε την τάση αυτή ως ρομαντικήν φυγήν με βιαίας επαφάς με την ρεαλιστικήν πραγματικότητα. […].»