ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 12-I-1938

80-chronia-prin-amp-8230-12-i-1938

ΤΟ ΤΕΡΟΥΕΛ ΑΝΘΙΣΤΑΤΑΙ: Παρίσιοι, Ιανουάριος.- Οι εν τω ισπανικώ μετώπω Γάλλοι ανταποκριταί τηλεφραφούν τας κάτωθι λεπτομερείας σχετικώς με την παράδοσιν του Τερουέλ [από τους δημοκρατικούς στους φρανκικούς]. Ο αγών εντός της πόλεως δεν έχει διακοπή παρά μόνον εις την ζώνην η οποία είχεν ορισθή διά την έξοδον του αμάχου πληθυσμού. Η εκκένωσις ήρχισε την 2.30 μ.μ. της 7ης Ιανουαρίου και εξηκολούθησε μέχρι της εσπέρας. Πρώτον εξήλθον 500 γυναίκες. Η κατάστασίς των ήτο αξιοθρήνητος. Πλείσται από αυτάς ελιποθύμησαν εξ ασιτίας. Η εκκένωσις επεφασίσθη κατόπιν συντόμων διαπραγματεύσεων αι οποίαι διεξήχθησαν την πρωίαν της ιδίας ημέρας υπό του απεσταλμένου του εν Τερουέλ ισπανικού Ερυθρού Σταυρού. [Σημ. «Φ»: Οριστικώς το Τερουέλ έπεσε στις 22 Φεβρουαρίου 1938. Στη φωτογραφία, τεθωρακισμένα των δημοκρατικών, στην άμυνα της πόλης.]

Η ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ: Βερολίνον, 11.- Ο Καγκελλάριος Χίτλερ απαντών εις την προσφώνησιν του Νουντσίου του Πάπα, Πρυτάνεως του διπλωματικού σώματος, κατά την γενομένην σήμερον δεξίωσιν επί τη 1η του νέου έτους, είπε τα εξής: Η ειρήνη είναι ο αντικειμενικός σκοπός του Pάιχ. […] Η Γερμανία προσβλέπει προς μίαν ειλικρινή συνεργασίαν μεταξύ των εθνών.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ: Σήμερον [εις το μάθημα της Αισθητικής] εις τον «Ασκραίον» θα ομιλήση με θέμα: «Η γαλήνη της Ελληνικής τέχνης».